Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 12/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza

                                                       ZARZĄDZENIE  Nr 12/05

                                                     BURMISTRZA LEŚNICY

                                                     z dnia 28 lutego 2005 roku

                                            w sprawie odwołania zastępcy burmistrza

 

 

 

          Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759) zarządza się, co następuje:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              § 1. Odwołuje się Pana Krystiana Tomalę ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Leśnicy                                                                                                                                                                                                                                       

 

          § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Leśnicy

 

                                                                                                      mgr inż. Hubert Kurzał

informację wytworzył(a): Róża Nizioł
za treść odpowiada: Róża Nizioł
data wytworzenia: 20.02.2005 r.
Wersja XML