Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XXXIX/221/05 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok.

 

                                   UCHWAŁA  NR  XXXIX/221/05

                                    RADY  MIEJSKIEJ  w  Leśnicy

                                         z dnia  06 marca  2006 r.

 

             w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok .

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457), art.165 i art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420 ), Rada Miejska            w Leśnicy uchwala, co następuje :

 

     & 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę    443.000,-zł  z tego :

- & 957 Nadwyżki z lat ubiegłych                                                        443.000,-zł

 

     &  2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę                   313.982,-zł

z tego :

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                192.000,-zł

   w tym:

   - & 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  192.000,-zł

                  Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

                  lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

                  publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

                  (-rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

                     -wpływy za najem lokali w budynkach komunalnych -

                   192.000,-zł )

                  

- dział 801 Oświata i wychowanie                                                           1.020,-zł

   w tym:

   - & 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  1.020,-zł

                  (-rozdział 80101 Szkoły podstawowe - darowizna od

                     rodziców za sprzedane walentynki na zakup biurka

                     dla SP w Leśnicy  - 220,-zł,

                   -rozdział 80104 Przedszkola - darowizna od Rady Rodziców

                     PP w Zalesiu Śl. z przeznaczeniem za zakup sprzętu sportowego

                     jako pomoce do ćwiczeń korekcyjnych dla PP w Zalesiu Śl.

                     - 800,-zł )

 

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                   120.962,-zł

   w tym:

   - & 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na               120.962,-zł

                  realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

                  własnych gmin (związków gmin)

                  (-rozdział 90095 Pozostała działalność - dotacja

                    celowa na „Zagospodarowanie Placu Targowego                 

                    w Leśnicy - budowa” - 120.962,-zł - realizacja

                    zadania w 2005 roku )

            

     & 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                     821.482,-zł

tego:

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,          50.000,-zł

                   gaz i wodę

   w tym:

   -rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                    50.000,-zł

                             -wykonanie projektów sieci wodociągowych -          50.000,-zł

                               wymiana sieci azbestowej, wymiana zasilania

                               sieci, energetyczne systemy poboru uzdatniania

                               wody

                               -wydatki majątkowe - & 6050 - 50.000,-zł

 

- dział 600 Transport i łączność                                                              6.000,-zł

   w tym:

   -rozdział 60095 Pozostała działalność                                                   6.000,-zł

                            -zakup przystanków autobusowych                             6.000,-zł

                              -wydatki bieżące - & 4210 - 6.000,-zł

 

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                192.000,-zł

   w tym:

   -rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami               192.000,-zł

                            -bieżące utrzymanie budynków komunalnych           192.000,-zł

                             -wydatki bieżące - & 4270 -   52.000,-zł

                                                          & 4300 - 140.000,-zł

 

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa       29.600,-zł

   w tym:

   -rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                         29.600,-zł

                            -utrzymanie jednostek OSP                                        29.600,-zł

                             -wydatki bieżące - & 4110 -      670,-zł

                                                          & 4170 - 25.575,-zł

                                                          & 4300 -   3.355,-zł

                              w tym:

                              -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 26.245,-zł

 

- dział 801 Oświata i wychowanie                                                         21.982,-zł

   w tym:

   -rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                  21.182,-zł

                            -zakup biurka dla SP w Leśnicy                                     220,-zł

                              -wydatki bieżące - & 4210 - 220,-zł

 

                           -zagospodarowanie działki przyszkolnej przy              20.962,-zł

                             SP w Leśnicy

                             -wydatki bieżące - & 4270 - 20.962,-zł

 

   -rodział 80104 Przedszkola                                                                     800,-zł

                          -utrzymanie PP w Zalesiu Śl. - zakup sprzętu                   800,-zł

                           sportowego jako pomoce do ćwiczeń korekcyjnych                                                                                                 

                           -wydatki bieżące - & 4240 - 800,-zł

                                                                 

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                       25.000,-zł

   w tym:

   -rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 20.000,-zł

                             i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

                             -wypoczynek dzieci i młodzieży                                20.000,-zł

                               -wydatki bieżące - & 4300 - 20.000,-zł

 

   -rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                    5.000,-zł

                            -wydatki bieżące - & 3260 - 5.000,-zł

 

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000,-zł                                    

   w tym:

   -rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       100.000,-zł

                            -wykonanie stacji zlewnej dla ścieków                     100.000,-zł

                             komunalnych

                             -wydatki majątkowe - &  6050 - 100.000,-zł

 

 - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      394.000,-zł

   w tym:

   -rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  10.000,-zł

                            -opracowanie dokumentacji świetlic wiejskich           10.000,-zł

                              wraz z boksami garażowymi dla OSP

                              -wydatki bieżące - & 4300 - 10.000,-zł

 

                             -przebudowa i zmiana sposobu użytkowania           362.000,-zł

                              byłego LOKiR na pomieszczenia świetlicy

                              dla mieszkańców

                               -wydatki majątkowe - & 6050 - 362.000,-zł

 

   -rozdział 92195 Pozostała działalność                                                 22.000,-zł

                             -finansowanie imprez kulturalnych -                          22.000,-zł

                              Dni Partnerstwa

                              -wydatki bieżące - & 4210 -   5.000,-zł

                                                           & 4260 -   1.000,-zł

                                                           & 4300 - 14.000,-zł

                                                           & 4430 -   2.000,-zł

 

 - dział 926 Kultura fizyczna i sport                                                         2.900,-zł

   w tym:

   -rozdział 92695 Pozostała działalność                                                   2.900,-zł

                            -imprezy sportowe szkolne                                          2.900,-zł

                              -wydatki bieżące - & 4170 -   2.900,-zł

                              w tym:

                              -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.900,-zł

     & 4 . Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę                    64.500,-zł

z tego:

- dział 750 Administracja publiczna                                                       29.600,-zł

   w tym:

   -rozdział 75023 Urzędy Miast                                                             29.600,-zł

                            -utrzymanie administracji                                           29.600,-zł

                             -wydatki bieżące - & 4010 - 24.600,-zł

                                                          & 4110 -   4.365,-zł

                                                          & 4120 -      635,-zł

                              w tym:

                              -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 29.600,-zł

 

 - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                        22.000,-zł

   w tym:

   -rozdział 92195 Pozostała działalność                                                 22.000,-zł

                             -finansowanie imprez kulturalnych -                          22.000,-zł

                              Festiwal „Europa bez granic”

                              -wydatki bieżące - & 4210 -   5.000,-zł

                                                           & 4260 -   1.000,-zł

                                                           & 4300 - 14.000,-zł

                                                           & 4430 -   2.000,-zł

 

 - dział 926 Kultura fizyczna i sport                                                       12.900,-zł

   w tym:

   -rozdział 92695 Pozostała działalność                                                 12.900,-zł

                            -imprezy sportowe szkolne                                          2.900,-zł

                              -wydatki bieżące - & 4210 -   2.900,-zł

                            

                            -wyposażenie boisk sportowych na terenie                 10.000,-zł

                             gminy w szatnie

                              -wydatki majątkowe - & 6060 - 10.000,-zł

 

     & 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy .

                                                                

     & 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach .

                                             

     & 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  w Leśnicy

                                                                                    mgr inż. Ryszard Froń

 

 

informację wytworzył(a): Klara Gonsiorowska
za treść odpowiada: Klara Gonsiorowska
data wytworzenia: 06.03.2006 r.
Wersja XML