Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXIX/224/2006 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Uchwała Nr XXXIX/224/2006

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 6 marca 2006 r.

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) Rada Miejska w Leśnicy uchwala co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy  do załatwiania indywidualnych spraw z  zakresu  świadczeń opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze środków publicznych, w  tym do wydawania decyzji administracyjnych określonych w  art. 54 ust. 1  ustawy z dnia  27 sierpnia  2004 roku  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/214/2005 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

        Leśnicy

                                                                                 mgr inż. Ryszard Froń

 

 
informację wytworzył(a): Marianna Malinowska
za treść odpowiada: Marianna Malinowska
data wytworzenia: 06.03.2006 r.
Wersja XML