Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR III/10/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

Uchwała Nr III/10/18
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2019.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 34.120.476,81 zł, które szczegółowo określa załącznik nr 1, w tym:

1. dochody bieżące 28.092.506,00 zł, z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3 - 5.639.285,00 zł

b) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - 130.000,00 zł

c) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 25.000,00 zł

2. dochody majątkowe 6.027.970,81 zł, z tego:

a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  (§ 0760) - 33.000,00 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku  (§ 0770) - 200.000,00 zł

c) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które szczegółowo określa załącznik nr 3 - 5.794.970,81 zł

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 39.083.726,72 zł, które szczegółowo określa załącznik nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące 27.043.726,72 zł, z tego:

a) wydatki na zadania bieżące realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3a - 5.639.285,00 zł

b) wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - 130.000,00 zł

c) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 119.500,00 zł

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12.576.952,00 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.961.669,00 zł

f) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę - 35.814,00 zł

2. wydatki majątkowe 12.040.000,00 zł, które szczegółowo określa załącznik nr  5.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 5.263.249,91 zł oraz rozchody w wysokości 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetowy w wysokości 4.963.249,91 zł pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.    

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, szczegółowo określa załącznik nr 6.

§ 7. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 235.086,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 75.000,00 zł, rezerwę celową na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Leśnicy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Leśnicy.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Rudolf Gajda

 

PDFUCHWAŁA NR III/10/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
 

Wersja XML