Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR IV/18/19 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IV/18/19
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 19.000,00 zł, z tego:

dział 852 Pomoc społeczna – 19.000,00 zł, w tym:

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 19.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 19.000,00 zł (rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 19.000,00 zł)

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 19.000,00 zł, z tego:

dział 852 Pomoc społeczna – 19.000,00 zł, w tym:

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 19.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 19.000,00 zł (rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: środki na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - 19.000,00 zł)

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 457.000,00 zł, z tego:

dział 600 Transport i łączność – 170.000,00 zł, w tym:

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 170.000,00 zł, w tym:

przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy - 170.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 170.000,00 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 202.000,00 zł, w tym:

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.000,00 zł, w tym:

wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym - 2.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 2.000,00 zł

rozdział 70095 Pozostała działalność - 200.000,00 zł, w tym:

przebudowa budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Leśnicy - 200.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 200.000,00 zł

dział 852 Pomoc społeczna – 35.000,00 zł, w tym:

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 35.000,00 zł, w tym:

realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dotacja celowa - 19.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3110 - 19.000,00 zł, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.000,00 zł

realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki własne - 16.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3110 - 16.000,00 zł, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.000,00 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 50.000,00 zł, z tego:

rozdział 90095 Pozostała działalność - 50.000,00 zł, w tym:

urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie - 50.000.00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 50.000,00 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 457.000,00 zł, z tego:

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 10.000,00 zł, z tego:

rozdział 40002 Dostarczanie wody - 10.000,00 zł, w tym:

budowa przydomowych studni - dotacja - 10.000.00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6230 - 10.000,00 zł

dział 600 Transport i łączność – 30.000,00 zł, w tym:

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 30.000,00 zł, w tym:

wykonanie pomiarów i założenie ewidencji dróg gminnych - 30.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 30.000,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie – 300.000,00 zł, w tym:

rozdział 80104 Przedszkola – 300.000,00 zł, w tym:

termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej - 300.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6059 - 300.000,00 zł

dział 852 Pomoc społeczna – 35.000,00 zł, w tym:

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 35.000,00 zł, w tym:

realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - dotacja celowa - 19.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3110 - 19.000,00 zł, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.000,00 zł

realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - środki własne - 16.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3110 - 16.000,00 zł, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.000,00 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.000,00 zł, z tego:

rozdział 90095 Pozostała działalność - 2.000,00 zł, w tym:

edukacja ekologiczna - 2.000.00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 2.000,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 80.000,00 zł, w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 80.000,00 zł, w tym:

przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 50.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe -  § 6050 - 50.000,00 zł

przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 30.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe -  § 6059 - 30.000,00 zł

§ 5. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 200.000,00 zł, zwiększa się plan kosztów o kwotę 200.000,00 zł zakładu budżetowego, w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, z tego:

I. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 200.000,00 zł, w tym:

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 200.000,00 zł, z tego:

rozdział 90095 Pozostała działalność - 200.000,00 zł, w tym:

- § 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych + 200.000,00 zł (dotacja na zakup traktora wraz z wyposażeniem – 200.000,00 zł)

II. Zwiększenie planu kosztów o kwotę 200.000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe 200.000,00 zł, w tym:

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 200.000,00 zł, z tego:

rozdział 90095 Pozostała działalność - 200.000,00 zł, w tym:

- § 6080 Wydatki za zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych + 200.000,00 zł (zakup traktora wraz z wyposażeniem - 200.000,00 zł)

§ 6. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów 34.120.476,81 zł

- plan przychodów 5.263.249,91 zł, razem plan dochodów i przychodów: 39.383.726,72 zł

- plan wydatków 39.083.726,72 zł

- plan rozchodów 300.000,00 zł, razem plan wydatków i rozchodów: 39.383.726,72 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR IV/18/19 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (140,11KB)