Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR VI/32/19 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica

Uchwała Nr VI/32/19
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 213.891,00 zł, z tego:

dział 710 Działalność usługowa – 2.000,00 zł, w tym:

- § 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 2.000,00 zł (rozdział 71035 Cmentarze – 2.000,00 zł, w tym: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 2.000,00 zł)

dział 758 Różne rozliczenia – 211.891,00 zł, w tym:

- § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 211.891,00 zł, w tym: dochody bieżące – 211.891,00 zł (rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 211.891,00 zł, w tym: część oświatowa subwencji – 211.891,00 zł)

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 134,00 zł, z tego:

dział 750 Administracja publiczna – 134,00 zł, w tym:

- § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 134,00 zł, w tym: dochody bieżące - 134,00 zł (rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 134,00 zł, w tym: zadania z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, zadania obronne, ewidencja działalności gospodarczej) - 134,00 zł)

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 226.491,00 zł, z tego:

dział 600 Transport i łączność – 55.000,00 zł, w tym:

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 25.000,00 zł, w tym:

utwardzenie pobocza drogi przy Klubie Wiejskim w Wysokiej - 25.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 25.000,00 zł

rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 30.000,00 zł, w tym:

remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Poręba - Czarnocin, działka nr 194 - 10.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 10.000,00 zł

remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kadłubcu, działka nr 468 - 20.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 20.000,00 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.500,00 zł, w tym:

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.500,00 zł, w tym:

wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości - 2.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4390 - 2.500,00 zł

dział 710 Działalność usługowa – 2.000,00 zł, w tym:

rozdział 71035 Cmentarze – 2.000,00 zł, w tym:

utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 2.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - 2.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - § 4170 - 2.000,00 zł

dział 750 Administracja publiczna - 31.800,00 zł, w tym:

rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 17.000,00 zł, w tym:

przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie - Kędzierzyn - Koźle  na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej  1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 17.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe -  § 6300 - 17.000,00 zł,

rozdział 75095 Pozostała działalność - 14.800,00 zł, w tym:

zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli - 14.800,00 zł, w tym: wydatki bieżące - 14.800,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - § 3030 - 14.800,00 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 12.600,00 zł, w tym:

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 12.600,00 zł, w tym:

zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno - serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych - II etap - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 12.600,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6300 - 12.600,00 zł

dział 758 Różne rozliczenia – 20.000,00 zł, w tym:

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 20.000,00 zł, w tym:

wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT - 20.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 20.000,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie – 20.000,00 zł, w tym:

rozdział 80104 Przedszkola - 20.000,00 zł, w tym:

rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Leśnicy - 20.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 20.000,00 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 82.591,00 zł, w tym:

rozdział 90095 Pozostała działalność - 82.591,00 zł, w tym:

remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnicy - 14.591,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 14.591,00 zł

urządzanie terenu rekreacyjno - sportowego w Zalesiu Śląskim - 68.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 68.000,00 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.734,00 zł, z tego:

dział 750 Administracja publiczna – 134,00 zł, w tym:

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 134,00 zł, w tym:

realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - 134,00 zł, w tym: wydatki bieżące - 134,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - § 4010 - 112,00 zł, § 4110 - 19,00 zł, § 4120 - 3,00 zł. 

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 12.600,00 zł, w tym:

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 12.600,00 zł, w tym:

utrzymanie jednostek OSP - 12.600,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 12.600,00 zł

§ 5. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów 34.334.791,60 zł

- plan przychodów 5.263.249,91 zł, razem plan dochodów i przychodów: 39.598.041,51 zł

- plan wydatków 39.298.041,51 zł

- plan rozchodów 300.000,00 zł, razem plan wydatków i rozchodów: 39.598.041,51 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej


Rudolf Gajda

PDFUCHWAŁA NR VI/32/19 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica.pdf
 

Wersja XML