Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR VII/37/19 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VII/37/19
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 50.618,00 zł, z tego:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 41.359,00 zł, w tym:

- § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 41.359,00 zł, w tym: dochody bieżące - 41.359,00 zł (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomości - 41.359,00 zł)

dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.863,00 zł, w tym:

- § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1.863,00 zł, w tym: dochody bieżące - 1.863,00 zł (rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 400,00 zł, w tym: środki na przekazanie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego - 400,00 zł, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 1.463,00 zł, w tym: środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 1.463,00 zł)

dział 801 Oświata i wychowanie – 7.396,00 zł, w tym:

- § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7.396,00 zł, w tym: dochody bieżące - 7.396,00 zł (rozdział 80110 Gimnazja, w tym: środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec - 7.396,00 zł)

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 25.775,00 zł, z tego:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 25.775,00 zł, w tym:

- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 25.775,00 zł, w tym: dochody bieżące - 25.775,00 zł (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomości - 25.775,00 zł)

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 239.759,00 zł, z tego:

dział 600 Transport i łączność – 10.000,00 zł, w tym:

rozdział 60095 Pozostała działalność – 10.000,00 zł, w tym:

zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych - 10.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6060 - 10.000,00 zł

dział 750 Administracja publiczna - 200.000,00 zł, w tym:

rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 200.000,00 zł, w tym:

modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice na odcinku Łąki Kozielskie - Raszowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 200.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe -  § 6300 - 200.000,00 zł,

dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.863,00 zł, w tym:

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 400,00 zł, w tym:

przekazanie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego - 400,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4010 - 215,00 zł, § 4110 - 37,00 zł, § 4120 - 6,00 zł, § 4210 - 142,00 zł, w tym:  -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 258,00 zł

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 1.463,00 zł, w tym:

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 1.463,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4110 - 100,00 zł, § 4120 - 23,00 zł, § 4170 - 660,00 zł, § 4210 - 500,00 zł, § 4300 - 100,00 zł, § 4410 - 80,00 zł, w tym:  -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 783,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie – 27.896,00 zł, w tym:

rozdział 80104 Przedszkola – 20.500,00 zł, w tym:

zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych – 20.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 2310 – 20.500,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące - 20.500,00 zł

rozdział 80110 Gimnazja – 7.396,00 zł, w tym:

realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec – 7.396,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 – 7.396,00 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 214.916,00 zł, z tego:

dział 750 Administracja publiczna - 100.000,00 zł, w tym:

rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 100.000,00 zł, w tym:

modernizacja drogi powiatowej nr 1472 O Leśnica - Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 100.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe -  § 6300 - 100.000,00 zł,

dział 758 Różne rozliczenia – 65.000,00 zł, w tym:

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 65.000,00 zł, w tym:

rezerwa ogólna - 65.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4810 - 65.000,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie – 20.500,00 zł, w tym:

rozdział 80104 Przedszkola – 20.500,00 zł, w tym:

zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli – 20.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4330 – 20.500,00 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 29.416,00 zł, w tym:

rozdział 90095 Pozostała działalność - 29.416,00 zł, w tym:

remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica - 29.416.00  zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 29.416,00 zł

§ 5. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów 34.374.747,56 zł

- plan przychodów 5.263.249,91 zł, razem plan dochodów i przychodów: 39.637.997,47 zł

- plan wydatków 39.337.997,47 zł

- plan rozchodów 300.000,00 zł, razem plan wydatków i rozchodów: 39.637.997,47 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR VII/37/19 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf
 

Wersja XML