Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR VIII/41/19 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VIII/41/19
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 2.368.237,30 zł, z tego:

- § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych - 2.368.237,30 zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 220.773,51 zł, z tego:

dział 600 Transport i łączność - 2.014,00 zł, w tym:

- § 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 2.014,00 zł, w tym: dochody bieżące - 2.014,00 zł (rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, w tym: rozliczenie rekompensaty na poczet kosztów realizacji zadania za IV kwartał 2018 r. w zakresie publicznego transportu zbiorowego - wpłata Związku Powiatowo - Gminnego "Jedź z nami" - 2.014,00 zł)

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 6.400,00 zł, w tym:

- § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6.400,00 zł, w tym: dochody bieżące - 6.400,00 zł (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek - 6.400,00 zł)

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 3.207,51 zł, w tym:

- § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.207,51 zł, w tym: dochody bieżące - 3.207,51 zł (rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 3.207,51 zł)

dział 801 Oświata i wychowanie – 209.152,00 zł, w tym:

- § 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 105,00 zł, w tym: dochody bieżące – 105,00 zł (rozdział 80104 Przedszkola, w tym: zwrot za odzież roboczą - 105,00 zł)

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 209.047,00 zł, w tym: dochody bieżące – 209.047,00 zł (rozdział 80104 Przedszkola, w tym: środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 209.047,00 zł (PP Leśnica - 127.673,00 zł, PP Zalesie Śl. - 30.866,00 zł, PP Raszowa - 50.508,00 zł)

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.818.557,81 zł, z tego:

dział 801 Oświata i wychowanie – 209.152,00 zł, w tym:

rozdział 80104 Przedszkola – 209.152,00 zł, w tym:

realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - dotacja celowa z budżetu państwa - 209.047,00 zł (PP Leśnica - 127.673,00 zł, PP Zalesie Śl. - 30.866,00 zł, PP Raszowa - 50.508,00 zł), w tym: wydatki bieżące - § 4010 - 209.047,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 209.047,00 zł

utrzymanie PP w Leśnicy – 105,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3020 – 105,00 zł, w tym:-świadczenia na rzecz osób fizycznych - 105,00 zł

dział 855 Rodzina – 15.000,00 zł, w tym:

rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 15.000,00 zł, w tym:

realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej - 15.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4330 - 15.000,00 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.589.405,81 zł, w tym:

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.338.905,81 zł, w tym:

budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – II etap – 1.338.905,81 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6057 – 503.905,81 zł, § 6059 – 835.000,00 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność - 1.250.500,00 zł, w tym:

urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie – wsparcie inicjatyw osiedli – Osiedle Nr 2 – 500,00 zł, w tym: wydatki bieżące – § 4300 – 500,00 zł

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy - 1.250.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe -  § 6057 - 590.000,00 zł, § 6059 - 660.000,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.000,00 zł, w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 5.000,00 zł, w tym:

remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej - 5.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące -  § 4300 - 5.000,00 zł,

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 229.547,00 zł, z tego:

dział 801 Oświata i wychowanie – 209.047,00 zł, w tym:

rozdział 80104 Przedszkola - 209.047,00 zł, w tym:

utrzymanie przedszkoli - środki budżetu gminy - 209.047,00 zł (PP Leśnica - 127.673,00 zł, PP Zalesie Śl. - 30.866,00 zł, PP Raszowa - 50.508,00 zł), w tym: wydatki bieżące - § 4010 - 209.047,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 209.047,00 zł

dział 855 Rodzina – 15.000,00 zł, w tym:

rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 15.000,00 zł, w tym:

realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej - 15.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3110 - 15.000,00 zł,  w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.000,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.500,00 zł, w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 5.000,00 zł, w tym:

przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia - 5.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe -  § 6059 - 5.000,00 zł,

rozdział 92195 Pozostała działalność - 500,00 zł, w tym:

organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych - wsparcie inicjatyw osiedli - Leśnica Osiedle Nr 2 – 500,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 500,00 zł

§ 5. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów 34.995.707,55 zł

- plan przychodów 7.631.487,21 zł, razem plan dochodów i przychodów: 42.627.194,76 zł

- plan wydatków 42.327.194,76 zł

- plan rozchodów 300.000,00 zł, razem plan wydatków i rozchodów: 42.627.194,76 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR VIII/41/19 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf
 

Wersja XML