Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR X/56/19 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr X/56/19
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 118.363,86 zł, z tego:

dział 750 Administracja publiczna - 1.000,00 zł, w tym:

- § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 1.000,00 zł (rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym: środki na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem Leśnickich Mażoretek "La Bella" na Mistrzostwa Europy na Węgrzech - dotacja Powiatu Strzeleckiego - 1.000,00 zł)

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 7.100,00 zł, w tym:

- § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4.600,00 zł, w tym: dochody bieżące - 4.600,00 zł (rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym: wpływu z tytułu odszkodowań dotyczących jednostek OSP - 4.600,00 zł)

- § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2.500,00 zł, w tym: dochody bieżące - 2.500,00 zł (rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym: środki na współfinansowanie kosztów związanych z udziałem dwóch drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej w Krajowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Polanicy Zdroju - 2.500,00 zł)

dział 801 Oświata i wychowanie – 4.467,48 zł, w tym:

- § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4.467,48 zł, w tym: dochody bieżące - 4.467,48 zł (rozdział 80110 Gimnazja, w tym: środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec - 4.467,48 zł)

dział 852 Pomoc społeczna – 21.410,00 zł, w tym:

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 21.410,00 zł, w tym: dochody bieżące - 21.410,00 zł (rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - 679,00 zł, rozdział 85216 Zasiłki stałe, w tym: środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych - 20.731,00 zł)

dział 855 Rodzina – 84.386,38 zł, w tym:

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 71,38 zł, w tym: dochody bieżące - 71,38 zł (rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, w tym: środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 71,38 zł)

- § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 84.315,00 zł, w tym: dochody bieżące - 84.315,00 zł (rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, w tym: środki na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych - 84.315,00 zł)
 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.015.615,14 zł, z tego:

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 1.400,00 zł, z tego:

rozdział 40095 Pozostała działalność - 1.400,00 zł, w tym:

utworzenie punktu poboru wody - Fundusz Sołecki - Sołectwo Góra Św. Anny - 1.400.00 zł, w tym:  wydatki bieżące - § 4300 - 1.400,00 zł

dział 600 Transport i łączność – 151.000,00 zł, w tym:

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - 75.000,00 zł, w tym:

zakup usług komunikacji pozalekcyjnej od Związku Celowego Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami” - 75.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 75.000,00 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 30.000,00 zł, w tym:

bieżące utrzymanie dróg gminnych - 30.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 30.000,00 zł

rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 10.000,00 zł, w tym:

bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych - 10.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 10.000,00 zł

rozdział 60095 Pozostała działalność – 36.000,00 zł, w tym:

zmiana organizacji ruchu w mieście Leśnica - 25.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 25.000,00 zł

montaż, zakup, remont i konserwacja przystanków autobusowych - 11.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6060 - 11.000,00 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 80.000,00 zł, w tym:

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 20.000,00 zł, w tym:

wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym - 20.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 5.000,00 zł, wydatki majątkowe - § 6060 - 15.000,00 zł

rozdział 70095 Pozostała działalność - 60.000,00 zł, w tym:

rozbiórka budynków przy ul. Wiejskiej 10 w Zalesiu Śląskim - 60.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 60.000,00 zł,

dział 750 Administracja publiczna - 345.404,05 zł, w tym:

rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 59.000,00 zł, w tym:

przebudowa drogi powiatowej 1472 O Leśnica - Krasowa w m. Krasowa ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 42.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6300 - 42.000,00 zł

poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim - przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 17.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6300 - 17.000,00 zł

rozdział 75075  - 9.000,00 zł, w tym:

wsparcie wyjazdu Leśnickich Mażoretek "La Bella" na Mistrzostwa Europy na Węgrzech - dotacja Powiatu Strzeleckiego - 1.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 1.000,00 zł

muzyka łagodzi obyczaje - mikro projekt polsko - czeski - 4.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 4.000,00 zł

bądź bezpieczny nad wodą - mikro projekt polsko - czeski - 4.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 4.000,00 zł

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 277.404,05 zł, z tego:

obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania - 277.404,05 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3020 - 2.322,50 zł, § 4010 - 138.666,00 zł, § 4040 - 17.915,34 zł, § 4110 - 10.650,72 zł, § 4120 - 6.788,92 zł, § 4170 - 1.000,00 zł, § 4210 - 67.203,06 zł, § 4260 - 18.797,81 zł, § 4270 - 857,68 zł, § 4280 - 193,00 zł, § 4300 - 6.544,60 zł, § 4410 - 279,88 zł, § 4430 - 4.957,00 zł, § 4440 - 445,00 zł, § 4520 - 782,54 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.322,50 zł,  wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 175.020,98 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 32.800,00 zł, w tym:

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 32.800,00 zł, w tym:

utrzymanie jednostek OSP - 4.600,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 4.600,00 zł

współfinansowanie kosztów związanych z udziałem dwóch drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej w Krajowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Polanicy Zdroju - 2.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 2.500,00 zł

dotacja celowa dla OSP Wysoka na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych – 6.700,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6230 – 6.700,00 zł

dotacja celowa dla OSP Leśnica na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej – 4.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6230 – 4.000,00 zł

przebudowa remizy OSP w Leśnicy - 15.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 15.000,00 zł

dział 758 Różne rozliczenia - 40.000,00 zł, z tego:

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - 40.000,00 zł, w tym:

wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT - 40.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 40.000,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie – 116.972,48 zł, w tym:

rozdział 80110 Gimnazja – 4.467,48 zł, w tym:

realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec – 4.467,48 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 – 4.467,48 zł

rozdział 80104 Przedszkola - 100.000,00 zł, w tym:

termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej - 100.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6059 - 100.000,00 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 8.000,00 zł, w tym:

komunikacja edukacyjna - wpłata dla Związku Celowego Powiatowo - Gminnego "Jedź z nami" – 8.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 2900 – 8.000,00 zł

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.212,00 zł, w tym:

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przy Gminnym Zarządzie Oświaty – 2.212,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4410 – 1.100,00 zł, § 4700 – 1.112,00 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność – 2.293,00 zł, w tym:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przy Gminnym Zarządzie Oświaty – 2.293,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4440 – 2.293,00 zł

dział 852 Pomoc społeczna – 22.621,80 zł, w tym:

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 679,00 zł, w tym:

realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - 679,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4130 - 679,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 679,00 zł

rozdział 85216 Zasiłki stałe - 20.731,00 zł, w tym:

realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych - 20.731,00 zł, w tym: wydatki bieżące -  § 3110 - 20.731,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.731,00 zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 1.211,80 zł, w tym:

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.211,80 zł, w tym: wydatki bieżące -  § 4280 - 449,00 zł, § 4440 - 762,80 zł

dział 855 Rodzina – 86.416,81 zł, z tego:

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 84.315,00 zł, w tym:

realizacja zadań w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych – 84.315,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3110 – 84.315,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 84.315,00 zł

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 71,38 zł, w tym:

realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 71,38 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4010 – 59,53 zł, § 4110 – 10,39 zł,  § 4120 – 1,46 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 71,38 zł

rozdział 85508 Rodziny Zastępcze – 2.030,43 zł, w tym:

realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej – 2.030,43 zł, w tym: wydatki bieżące -  § 4330 - 2.030,43 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 30.000,00 zł, w tym:

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 30.000,00 zł, w tym:

utrzymanie czystości - 30.0000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 30.000,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 109.000,00 zł, w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 55.000,00 zł, w tym:

dotacja dla LOKiR w Leśnicy na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy - 45.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 2480 – 45.000,00 w tym: dotacja na zadania bieżące - 45.000,00 zł

przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Kadłubcu wraz z zagospodarowaniem otoczenia - 10.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe -  § 6050 - 10.000,00 zł

rozdział 92195 Pozostała działalność - 54.000,00 zł, w tym:

dotacja dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie kąpieliska miejskiego, w tym: wydatki bieżące - § 2480 – 40.500,00 w tym: dotacja na zadania bieżące - 40.500,00 zł

realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 13.500,00 zł, w tym: wydatki majątkowe -  § 6300 - 13.500,00 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 897.251,28 zł, z tego:

dział 750 Administracja publiczna - 59.000,00 zł, w tym:

rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 59.000,00 zł, w tym:

modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice na odcinku Łąki Kozielskie - Raszowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 42.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6300 - 42.000,00 zł

przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 17.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6300 - 17.000,00 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.700,00 zł, w tym:

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 10.700,00 zł, w tym:

utrzymanie jednostek OSP - 10.700,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 10.700,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie – 260.490,05 zł, w tym:

rozdział 80110 Gimnazja – 255.985,05 zł, w tym:

utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Leśnicy – 139.370,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3020 - 1.691,00 zł, § 4010 - 98.597,00 zł, § 4040 - 17.685,00 zł, § 4110 - 6.624,00 zł, § 4120 - 5.243,00 zł, § 4170 - 1.000,00 zł, § 4260 - 4.280,00 zł, § 4300 - 4.250,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.691,00 zł,  wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 129.149,00 zł

utrzymanie Centrum Edukacji Ekologicznej – 116.615,05 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3020 - 631,50 zł, § 4010 - 20.213,00 zł, § 4040 - 230,34 zł, § 4110 - 3.505,72 zł, § 4120 - 503,92 zł, § 4210 - 67.203,06 zł, § 4260 - 14.517,81 zł, § 4270 - 857,68 zł, § 4280 - 193,00 zł, § 4300 - 2.294,60 zł, § 4410 - 279,88 zł, § 4430 - 4.957,00 zł, § 4440 - 445,00 zł, § 4520 - 782,54 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 631,50 zł,  wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.452,98 zł

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.212,00 zł, w tym:

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przy Publicznym Gimnazjum w Leśnicy – 2.212,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4410 – 1.100,00 zł, § 4700 – 1.112,00 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność – 2.293,00 zł, w tym:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przy Publicznym Gimnazjum w Leśnicy – 2.293,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4440 – 2,293,00 zł

dział 852 Pomoc społeczna – 2.198,93 zł, w tym:

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 2.198.93 zł, w tym:

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 2.198,93 zł, w tym: wydatki bieżące -  § 4040 - 693,37 zł, § 4400 - 1.204,56 zł, § 4430 - 301,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 693,37 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 21.419,00 zł, w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne - 21.419.00 zł, w tym:

utrzymanie świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Leśnicy - 21.419,00 zł, w tym: wydatki bieżące -  § 4010 - 19.856,00 zł, § 4110 - 521,00 zł, § 4120 - 1.042,00 zł,  w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.419,00 zł

dział 855 Rodzina – 1.043,30 zł, z tego:

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 643,30 zł, w tym:

realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 643,30 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4040 – 33,16 zł, § 4280 – 76,00 zł, § 4700 – 534,14 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33,16 zł

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 400,00 zł, w tym:

realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny – 400,00 zł, w tym: wydatki bieżące -  § 4700 - 400,00 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.400,00 zł, w tym:

rozdział 90095 Pozostała działalność - 1.400,00 zł, w tym:

urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie - Fundusz Sołecki - Sołectwo Góra Św. Anny - 1.400,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 1.400,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 541.000,00 zł, w tym:

rozdział 92195 Pozostała działalność - 85.500,00 zł, w tym:

Gminny Dzień Seniora - 4.900,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4170 - 2.000,00 zł, § 4210 - 1.400,00 zł, § 4300 - 1.150,00 zł, § 4430 - 350,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000,00 zł

organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych - 42.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4170 - 5.000,00 zł, § 4210 - 5.000,00 zł, § 4300 - 27.000,00 zł, § 4430 - 5.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,00 zł

organizacja dożynek - 33.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4170 - 5.000,00 zł, § 4190 - 10.000,00 zł, § 4210 - 10.000,00 zł, § 4300 - 8.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,00 zł

Regionalny Przegląd Koni - 5.600,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4170 - 1.100,00 zł, § 4210 - 2.350,00 zł, § 4300 - 1.950,00 zł, § 4430 - 200,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.100,00 zł

Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny - 455.500,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6059 - 455.500,00 zł

§ 4. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów 35.161.300,53 zł

- plan przychodów 7.631.487,21 zł, razem plan dochodów i przychodów: 42.792.787,74 zł

- plan wydatków 42.492.787,74 zł

- plan rozchodów 300.000,00 zł, razem plan wydatków i rozchodów: 42.792.787,74 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Rudolf Gajda

PDFUCHWAŁA NR X/56/19 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf
 

Wersja XML