Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XI/60/19 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr XI/60/19
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 68.492,34 zł, z tego:

dział 758 Różne rozliczenia - 58.227,34 zł, w tym:

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 55.027,84 zł, w tym: dochody bieżące - 55.027,84 zł (rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, w tym: zwrot części wydatków poniesionych w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego - 55.027,84 zł)

- § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 3.199,50 zł, w tym: dochody majątkowe - 3.199,50 zł (rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, w tym: zwrot części wydatków poniesionych w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego - 3.199,50 zł)

dział 852 Pomoc społeczna – 10.265,00 zł, w tym:

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 10.265,00 zł, w tym: dochody bieżące - 10.265,00 zł (rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: środki na realizację zadań w zakresie wypłacania zasiłków okresowych - 10.265,00 zł)

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 218.265,00 zł, z tego:

dział 750 Administracja publiczna – 26.000,00 zł, w tym:

rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 17.000,00 zł, w tym:

poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim - przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 17.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6300 - 17.000,00 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność - 9.000,00 zł, w tym:

wydatki związane z poborem podatków i opłat - 5.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 3.000,00 zł, § 4610 - 2.000,00 zł

wykonanie tablic informacyjnych - wsparcie inicjatyw osiedli - Leśnica Osiedle nr 2 - 4.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 4.000,00 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.000,00 zł, w tym:

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5.000,00 zł, w tym:

budowa kotłowni gazowej w budynku Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich - 5.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6170 - 5.000,00 zł

dział 852 Pomoc społeczna – 181.265,00 zł, w tym:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 171.000,00 zł, w tym:

realizacja zadań w zakresie opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej - 171.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4330 - 171.000,00 zł

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10.265,00 zł, w tym:

realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych - 10.265,00 zł, w tym: wydatki bieżące -  § 3110 - 10.265,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.265,00 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5.000,00 zł, w tym:

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 4.000,00 zł, w tym:

utrzymanie zieleni - wsparcie inicjatyw osiedli - Leśnica Osiedle nr 1 - 4.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 4.000,00 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność – 1.000,00 zł, w tym:

ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica – dotacja – 1.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6230 – 1.000,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.000,00 zł, w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.000,00 zł, w tym:

remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej - Fundusz Sołecki - Sołectwo Raszowa - 1.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 – 500,00, § 4300 – 500,00.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 149.772,66 zł, z tego:

dział 750 Administracja publiczna – 17.000,00 zł, w tym:

rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 17.000,00 zł, w tym:

poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim - przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 17.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6300 - 17.000,00 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.000,00 zł, w tym:

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.000,00 zł, w tym:

utrzymanie zieleni - Fundusz Sołecki - Sołectwo Raszowa - 1.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 1.000,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 131.772,66 zł, w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2.000,00 zł, w tym:

remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej - wsparcie inicjatyw osiedli - Leśnica Osiedle Nr 1 - 2.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 – 2.000,00

rozdział 92195 Pozostała działalność - 129.772,66 zł, w tym:

organizacja różnych imprez i spotkań okolicznościowych - wspieranie inicjatyw osiedli - Leśnica Osiedle nr 1 - 2.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 – 2.000,00

organizacja różnych imprez i spotkań okolicznościowych - wspieranie inicjatyw osiedli - Leśnica Osiedle nr 2 - 4.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 – 4.000,00

Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny - 123.772,66 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6059 - 123.772,66 zł

§ 4. Zmniejsza się plan kosztów o kwotę 8.600,00 zł i zwiększa się plan kosztów o kwotę 8.600,00 zł zakładu budżetowego, w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, z tego:

I. Zmniejszenie planu kosztów o kwotę 8.600,00 zł, w tym:

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 8.600,00 zł, z tego:

rozdział 40002 Dostarczanie wody - 8.600,00 zł, w tym:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -7.000,00 zł

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -1.500,00 zł

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -100,00 zł

II. Zwiększenie planu kosztów o kwotę 8.600,00 zł, w tym:

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 6.600,00 zł, z tego:

rozdział 40095 Pozostała działalność - 6.600,00 zł, w tym:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +5.000,00 zł

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne +1.500,00 zł

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych +100,00 zł

dział 600 Transport i łączność - 2.000,00 zł, z tego:

rozdział 60095 Pozostała działalność - 2.000,00 zł, w tym:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników +2.000,00 zł

§ 5. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów 35.300.461,87 zł

- plan przychodów 7.631.487,21 zł, razem plan dochodów i przychodów: 42.931.949,08 zł

- plan wydatków 42.631.949,08 zł

- plan rozchodów 300.000,00 zł, razem plan wydatków i rozchodów: 42.931.949,08 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUchwała Nr XI/60/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf

Wersja XML