Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROTOKÓŁ NR XIV/19 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2019 roku

PROTOKÓŁ NR XIV/19

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

Obrady rozpoczęto 30-12-2019 o godz. 15:30, a zakończono o godz. 17:10 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Ryszard Froń
 2. Marek Nowak
 3. Krzysztof Walusz
 4. Beata Socha
 5. Teodor Wyschka
 6. Krzysztof Piechota
 7. Zygmunt Pakosz
 8. Maria Reinert
 9. Teresa Kwoczała
 10. Roland Reguła
 11. Tomasz Sitnik
 12. Wiktor Barteczko
 13. Krzysztof Pospieschczyk

Nieobecni członkowie na posiedzeniu:

 1. Rudolf Gajda
 2. Ryszard Golly

 

Nagranie zapisu dźwiękowego i obrad z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica.

Rozpoczęto sesję (15:30)

1. Otwarcie sesji

a. stwierdzenie quorum

Pan Ryszard Froń – Przewodniczący obrad stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować oraz podejmować uchwały Rada Miejska.

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad.

Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2019 roku (15:35)

Wyniki imienne:

ZA (13): Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Tomasz Sitnik, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Beata Socha, Wiktor Barteczko, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Maria Reinert, Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Ryszard Golly

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy przyjęli porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2019 r.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2019 r. (15:35)

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia  25 listopada 2019 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi.

Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2019 r. (15:37)

Wyniki imienne:

ZA (13): Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Maria Reinert, Beata Socha, Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Krzysztof Pospieschczyk, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń, Roland Reguła

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy przyjęła Protokół Nr XIII/19 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2019 roku.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (15:37)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (15:40)

Wyniki imienne:

ZA (13): Teresa Kwoczała, Beata Socha, Zygmunt Pakosz, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Maria Reinert, Krzysztof Walusz, Krzysztof Pospieschczyk, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIV/78/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (15:40)

Przewodniczący obrad poinformował, że radni otrzymali wcześniej projekt wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt budżetu gminy na 2020 rok.

Komisje stałe Rady na wspólnym posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2019 r. przeprowadziły analizę projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej został pozytywnie zaopiniowany przez radnych.

Następnie odczytał Uchwałę Nr 468/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (15:45)

Wyniki imienne:

ZA (13): Beata Socha, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Roland Reguła, Krzysztof Walusz, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Wiktor Barteczko, Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Froń, Maria Reinert

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIV/79/19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok (15:45)

Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu 9 grudnia 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy poświęcone między innymi tematyce dotyczącej budżetu gminy na 2020 rok. Komisje przeprowadziły analizę projektu budżetu gminy na 2020 rok, w wyniku której pozytywnie zaopiniowały przedmiotowe materiały.

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu porządek sesji budżetowej powinien zawierać następujące punkty:

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji,
 4. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków komisji,
 5. dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu,
 6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Następnie przewodniczący obrad poinformował, iż zgodnie z  3 ust. 7 Uchwały Nr L/296/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu Burmistrz na sesji budżetowej może przedstawić projekt autopoprawek do projektu budżetu gminy.

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy przedstawił projekt autopoprawki do projektu budżetu gminy wraz z uzasadnieniem.     

Przewodniczący obrad poinformował, że głosowanie nad projektem autopoprawek odbędzie się w punkcie e procedury uchwalenia budżetu pn. „Dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu”.

Następnie przewodniczący obrad stwierdził, że przystępuje się do realizacji porządku obrad zgodnie z wymogami ujętymi w procedurze uchwalania budżetu.

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej (15:45)

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (15:55)

Przewodniczący obrad przedstawił Uchwałę Nr 467/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

 

c. odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji (15:56)

Komisje stałe Rady Miejskiej przedłożony projekt budżetu zaopiniowały pozytywnie i nie sformułowały żadnych wniosków.

 

d. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków komisji (15:57)

W związku z tym, że nie zgłoszono żadnych wniosków, nie zachodziła potrzeba zajmowania stanowiska w tym zakresie.

 

e. dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu (15:57)

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie projektu autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu gminy przedstawionego w pkt. a procedury uchwalenia budżetu gminy.

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu gminy (15:58)

Wyniki imienne:

ZA (13): Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Teodor Wyschka, Marek Nowak, Beata Socha, Maria Reinert, Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Ryszard Golly

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem proponowanych zmian w projekcie budżetu na 2020 rok.

f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej (15:58)

Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok przedstawiony został w pkt a.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok (15:59)

Wyniki imienne:

ZA (13): Beata Socha, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Froń, Wiktor Barteczko

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIV/80/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica (16:00)

Pan Burmistrz  poinformował, że w związku z likwidacją gimnazjum proponuje się zmienić załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/268/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie statutu  gminy Leśnica, którym jest „wykaz gminnych jednostek organizacyjnych”. Z niniejszego załącznika wykreślono pozycję „Publiczne Gimnazjum im. Świętego Franciszka z Asyżu”.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica (16:02)

Wyniki imienne:

ZA (13): Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Zygmunt Pakosz, Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk,Beata Socha, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIV/81/19 zmieniającą uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (16:06)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia komisji stałych tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 9 grudnia 2019 r.

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (16:06)

Wyniki imienne:

ZA (13): Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Zygmunt Pakosz, Teodor Wyschka, Maria Reinert, Krzysztof Pospieschczyk, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Roland Reguła, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIV/82/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego (16:10)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia komisji stałych tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 9 grudnia 2019 r.

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego (16:10)

Wyniki imienne:

ZA (13): Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Beata Socha, Teodor Wyschka, Maria Reinert, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Roland Reguła, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Krzysztof Pospieschczyk, Tomasz Sitnik

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIV/83/19 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (16:14)

Pan Burmistrz poinformował, że gmina Leśnica jest właścicielem i zarządzającym sześciu przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych, których nazwy, numery dróg oraz numery przystanków należy uporządkować. W związku z tym w załączniku Nr 1 do niniejszego projektu Uchwały określono przystanki komunikacyjne. Sprecyzowano również warunki i zasady korzystania z tych przystanków komunikacyjnych.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (16:14)

 

 

Wyniki imienne:

ZA (13): Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Maria Reinert, Roland Reguła, Beata Socha, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIV/84/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020 (16:17)

Pan Burmistrz poinformował, że od kilku lat w budżecie Gminy Leśnica posiadamy środki finansowe zabezpieczone na przeprowadzenie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy

w większym zakresie niezbędnych remontów budynków komunalnych.

Proponuje się ustalić w wysokości 1,87 zł/m2 w stosunku miesięcznym jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej, która zostanie przeznaczona na cele remontowe do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) będących własnością Gminy Leśnica.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020 (16:17)

Wyniki imienne:

ZA (13): Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Beata Socha, Maria Reinert, Roland Reguła, Krzysztof Walusz, Teodor Wyschka, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Ryszard Froń, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIV/85/19 w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Leśnica na rok szkolny 2019/2020 (16:23)

Pan Burmistrz poinformował, że w związku ze zmianą Ustawy z dnia 16 października 2019 r. -Prawo oświatowe oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248 z późn. zm.) należy  regulować kwestię rozliczeń zwrotu dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków przez rodziców. Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia będzie uwzględniał na przykład średnią cenę benzyny określoną w danej gminie i zostanie wypłacane w oparciu o średnie spalanie samochodu. Znajdzie ona zastosowanie przy zawieraniu umowy o zwrot kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkoły lub przedszkola. Gminy muszą indywidualnie wyliczać z wskazanego przez ustawodawcę wzoru koszt transportu dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Zaznaczył, że do tej pory nie było takiej regulacji,  każda gmina mogła w sposób odmienny normować powyższe kwestie w umowie zawartej pomiędzy Gminą, a konkretnym Rodzicem.

Podkreślił, iż do kompetencji Rady należy określenie średniej ceny jednostki paliwa obliczonej na podstawie ceny jednostki paliwa obowiązującej na stacjach benzynowych funkcjonujących w gminie. W naszym przypadku przyjęto ceny paliw ze stacji Orlen w Leśnicy oraz z dwóch stacji  funkcjonujących przy autostradzie A4 (Góra Świętej Anny i Wysoka).  

Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk stwierdził, że funkcjonujące na terenie gminy stacje paliw przy autostradzie A4 zawyżają wyliczenie średnich cen paliwa.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Leśnica na rok szkolny 2019/2020 (16:23)

Wyniki imienne:

ZA (13): Marek Nowak, Teresa Kwoczała, Beata Socha, Wiktor Barteczko, Maria Reinert, Roland Reguła, Krzysztof Walusz, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz, Ryszard Froń, Krzysztof Pospieschczyk, Tomasz Sitnik

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIV/86/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Leśnica na rok szkolny 2019/2020.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania (16:28)

Pan Burmistrz poinformował, że zgodnie z art. 50 ust. 6 Ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej Rada Miejska określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Regulująca powyższą tematykę uchwała Nr XI/65/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2019 roku wymaga dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk zwrócił się z zapytaniem, czy w kolejnym roku ta sama firma będzie świadczyć usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze? 

Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy poinformowała, że w 2020 roku usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie świadczyć ta sama firma, co w 2019 roku.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania (16:28)

Wyniki imienne:

ZA (13): Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Roland Reguła, Beata Socha, Krzysztof Pospieschczyk, Tomasz Sitnik, Zygmunt Pakosz, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIV/87/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.

13. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych na rok 2020 (16:29)

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z § 49 ust. 1 statutu gminy Leśnica komisje stałe działają w oparciu o roczne plany pracy, przekładane radzie w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku. Wszystkie plany pracy wpłynęły we wskazanym terminie. Następnie kolejno zwracał się do przewodniczących lub wiceprzewodniczących poszczególnych komisji z prośbą o przedstawienie planów pracy komisji na 2020 rok, a mianowicie:

- Pana Radnego Teodora Wyschka - wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

- Pana Radnego Tomasza Sitnika - przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej,

- Pani Radnej Marii Reinert - przewodniczącą Komisji Rewizyjnej,

- Pana Radnego Ryszarda Fronia - przewodniczącego Komisji Finansowo - Gospodarczej.

14. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym (16:38)

Pan Burmistrz poinformował, iż w okresie międzysesyjnym były prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące przedsięwzięcia inwestycyjne, a mianowicie:

- zadanie „Przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy”;

- zadanie „Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu”;

- zadanie „Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny”.

Ponadto poinformował, iż Gmina Leśnica złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego dotyczącego: „Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania prowadzone w okresie międzysesyjnym:

- 27 listopada br. – odbyło się oficjalne otwarcie przedszkola w Raszowej;

- 2 grudnia br. – odbyło się spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządu Osiedli w sprawie przystąpienia do programu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” oraz Dożynek Gminnych 2020;

- 4 grudnia br. – odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego;

- 9 grudnia br. – odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy TAURON Polska Energia w sprawie wymiany istniejących w gminie Leśnica lamp ulicznych na lampy LED;

- 10 grudnia br. – odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu;

- 11 grudnia br. – została podpisana umowa o współpracy z przedstawicielami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. w zakresie terenów inwestycyjnych w Krasowej;

- 11 grudnia br. – odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej w Lichyni w sprawie Dożynek Gminnych na 2020 rok;

- 18 grudnia br. – na Górze Świętej Anny odbyła się coroczna wigilia samorządowa;

- 20 grudnia br. – odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami” z siedzibą w Strzelcach Opolskich;

- 23 grudnia br. – odbyła się coroczna wigilia dla osób samotnych z terenu naszej gminy.

15. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady (16:44)

Pan Ryszard Froń  – Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy poinformował, że do Rady Miejskiej w Leśnicy wpłynęły petycje Pani Renaty Sutor, które zostaną rozpatrzone zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) i w związku z tym zaproponował, aby w pierwszej kolejności skierować je pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

16. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym (16:47)

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu 9 grudnia br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Infrastruktury Społecznej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Finansowo-Gospodarczej, którego porządek obejmował tematykę dzisiejszej sesji.

Ponadto Radny Pan Ryszard Froń poinformował, że porządek posiedzenia w dniu 9 grudnia br. obejmował również przedstawienie temat dotyczący rozwiązań technicznych budowy rond i zmiany organizacji ruchu w Leśnicy. Zmiana organizacji ruchu miałaby nastąpić w obrębie następujących ulic: ul. Kościuszki, ul. Kozielskiej, ul. Ludowej oraz ul. Poprzecznej. Proponuje się utworzyć rondo z kostki brukowej na skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Zdzieszowickiej. Zmiana organizacji ruchu będzie dotyczyła również rynku w Leśnicy, a także Placu Marka w Leśnicy. Kolejnym tematem posiedzenia była opinia komisji stałych w zakresie obiektów użyteczności publicznej w Zalesiu Śląskim. Zaznaczył, że po raz kolejny wypracowano trzy warianty stworzenia sali spotkań dla mieszkańców Zalesia Śląskiego. Pierwszym wariantem jest rozbudowa remizy, ale z pomieszczeniami przeznaczonymi na sprzęt i urządzenia będące w dyspozycji sołectwa. Drugi wariant dotyczył przebudowy budynku TSKN przy ul. Św. Jadwigi. Natomiast trzecia opcja dotyczy budowy nowego klubu wiejskiego na boisku. Podkreślił, że na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2019 roku nie wypracowano wspólnego stanowiska w tym zakresie.

17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych (16:47)

Przewodniczący obrad przedstawił planowany terminarz sesji Rady Miejskiej w Leśnicy na 2020 rok. Plan ten przewiduje sesje Rady w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. , wykluczając miesiąc lipiec z uwagi na przerwę wakacyjną.

Radna Pani Teresa Kwoczała poinformowała, że w ostatnich dniach przez ul. Kościelną w miejscowości Łąki Kozielskie przejechało kilkanaście załadowanych ciężkich samochodów ciężarowych z burakami cukrowymi niszcząc wąską drogę transportu rolnego. Stwierdziła, iż samochody te mogłyby wyjeżdżać drogą transportu rolnego w kierunku miejscowości Lichynia, gdzie niema nowego asfaltu.

Pan Burmistrz poinformował, że trzeba znaleźć wspólne korzystne stanowisko zarówno dla mieszkańców ul. Kościelnej w Łąkach Kozielskich, jak i rolników uprawiających buraki cukrowe.

Radny Pan Teodor Wyschka podkreślił, że niniejsze tiry przejeżdżają przez miejscowości tylko raz w roku. Zaznaczył, iż co roku buraki cukrowe są siane w innym miejscu. W tym roku przez miejscowość Lichynia również przejechało kilkaset samochodów ciężarowych.

Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk dodał, że niniejszy problem pojawia się w każdej z miejscowości gminy Leśnica. Zaproponował, aby przed odbiorem buraków cukrowych spotkać się wspólnie z rolnikami na przykład w ramach posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Celem spotkania miałoby być wyznaczenie tras wywozu buraków cukrowych z gminy Leśnica.

Pani Anna Wyschka – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami podkreśliła, że kilka lat temu analizowano wspólnie z rolnikami płodozmian oraz trasę wywozu buraków cukrowych na terenie gminy Leśnica.

Radni Pani Teresa Kwoczała poprosiła, aby zwrócić się do gminy Kędzierzyn-Koźle o uzupełnienie  na swoim terenie rozkładów jazdy autobusów jadących w kierunku gminy Leśnica.

Radny Pan Krzysztof Piechota zwrócił się z zapytaniem, kiedy nastąpi rozbiórka gminnej nieruchomości przy ul. Wiejskiej w Zalesiu Śląskim?

Pan Burmistrz poinformował, że rozbiórka wskazanych nieruchomości przy ul. Wiejskiej w Zalesiu Śląskim prawdopodobnie nastąpi w 2020 roku.

Radny Pan Krzysztof Walusz poinformował, że obok pizzerii Al Monte w miejscowości Góra Świętej Anny nie została zamontowana lampa po remoncie Rynku. Ponadto obok pomnika Jana Pawła II w Górze Świętej Anny nie ma odpowiedniego oświetlenia ulicznego.

Radny Pan Wiktor Barteczko poinformował, iż przy drodze powiatowej w Porębie znajduje się drzewo, które zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom. Dodał, że wzdłuż drogi powiatowej z Dolnej w kierunku Strzelec Opolskich posadzono drzewa. Mieszkańcy, a przede wszystkim rolnicy pól w tym rejonie nie zostali poinformowani, że taki fakt nastąpi.

Pan Burmistrz zaznaczył, że w tym roku zwrócono się do przedstawicieli Powiatu Strzeleckiego o wykonanie przeglądu drzewostanu znajdującego się wzdłuż dróg powiatowych w gminie Leśnica.

Radny Pan Roland Reguła zwrócił się z prośbą o namalowanie linii poziomych, w szczególności osi jezdni  na drogach powiatowych w gminie Leśnica.

Radny Pan Zygmunt Pakosz poruszył temat dotyczący wymiany istniejących lamp ulicznych w gminie Leśnica na lampy LED.

18. Zamknięcie sesji (17:10)

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XIV Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.

Zakończono sesję (17:10)

 

Protokołowała:                                                                              Przewodniczący obrad:

Jessika Kopa                                                                                       Ryszard Froń

 

PDFProtokół Nr XIV 19 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2019 roku.pdf

Wersja XML