Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 24.02.2020, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2020 r.

  PDFProjekt protokołu Nr XV 20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2020 r..pdf

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2020 roku

  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2020 roku.pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 - 2023

  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023.pdf

 7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

  PDFProjekt uchwały uchylającej uchwałę ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy

  PDFProjekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy

  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego - Kąpieliska w Leśnicy.pdf

 10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia form kształcenia i specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Leśnica w roku 2020

  PDFProjekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat....pdf

 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019

  PDFSprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach.pdf

 12. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy za 2019 rok
  1. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Gospodarczej

   PDFSprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Gospodarczej za 2019 rok.pdf

  2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

   PDFSprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2019 rok.pdf

  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej

   PDFSprawozdanie z działalności komisji Infrastruktury Społecznej za 2019 rok.pdf

  4. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

   PDFSprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.pdf

  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

   PDFSprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.pdf

 13. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
 14. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady
 15. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym
 16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych

  PDFUchwała Nr 94 I 2020 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego Jedź z Nami w sprawie zmian Statutu Związku Powiatowo Gminnego Jedź z Nami.pdf

  PDFUchwała nr 6 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Leśnica.pdf

 17. Zamknięcie sesji
Wersja XML