Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROTOKÓŁ NR XV/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2020 r.

PROTOKÓŁ NR XV/20

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

Obrady rozpoczęto 27-01-2020 o godz. 15:01, a zakończono o godz. 16:01 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Ryszard Froń
 2. Marek Nowak
 3. Krzysztof Walusz
 4. Beata Socha
 5. Teodor Wyschka
 6. Krzysztof Piechota
 7. Zygmunt Pakosz
 8. Maria Reinert
 9. Teresa Kwoczała
 10. Roland Reguła
 11. Tomasz Sitnik
 12. Wiktor Barteczko
 13. Krzysztof Pospieschczyk
 14. Rudolf Gajda
 15. Ryszard Golly

 

Nagranie zapisu dźwiękowego i obrad z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica.

Rozpoczęto sesję (15:01)

1. Otwarcie sesji (15:01)

a. stwierdzenie quorum (15:01)

Pan Ryszard Froń – Przewodniczący obrad stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować oraz podejmować uchwały Rada Miejska.

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad (15:02)

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad.

Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 27 stycznia 2020 r. (15:05)

 

 

Wyniki imienne:

ZA(15): Teresa Kwoczała, Beata Socha, Marek Nowak, Ryszard Golly, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Maria Reinert, Ryszard Froń, Roland Reguła

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy przyjęli porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2020 r.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. (15:05)

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia  30 grudnia 2019 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi.

Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z  dnia 30 grudnia 2019 r. (15:06)

Wyniki imienne:

ZA(15): Ryszard Golly, Beata Socha, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Krzysztof Walusz, Krzysztof Piechota, Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Froń, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Roland Reguła

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Miejska w Leśnicy przyjęła Protokół Nr XIV/19 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2019 roku.

 

 

 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na ciągnik rolniczy z przyczepą, pługiem śnieżnym i piaskarką dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy (15:06)

Pan Burmistrz poinformował, że proponuje się zaciągnąć zobowiązanie leasingowe na ciągnik rolniczy z przyczepą, pługiem śnieżnym i piaskarką dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, do wysokości 330.000,00 zł brutto. Umowa leasingu zostanie zawarta na okres nie dłuższy aniżeli 5 lat w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na ciągnik rolniczy z przyczepą, pługiem śnieżnym i piaskarką dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy (15:09)

Wyniki imienne:

ZA(15): Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Beata Socha, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Wiktor Barteczko, Maria Reinert, Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Pospieschczyk, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XV/88/20 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na ciągnik rolniczy z przyczepą, pługiem śnieżnym i piaskarką dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:10)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:11)

Wyniki imienne:

ZA(15): Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Teodor Wyschka, Rudolf Gajda, Maria Reinert, Roland Reguła, Beata Socha, Krzysztof Piechota, Marek Nowak, Tomasz Sitnik, Zygmunt Pakosz, Wiktor Barteczko, Ryszard Froń, Krzysztof Pospieschczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XV/89/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok (15:12)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok (15:17)

Wyniki imienne:

ZA(15): Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Beata Socha, Rudolf Gajda, Zygmunt Pakosz, Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Froń, Tomasz Sitnik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XV/90/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy (15:17)

Pan Burmistrz poinformował, że proponuje się udzielić z budżetu Gminy Leśnica dotacji celowej w wysokości 27.000,00 zł dla instytucji kultury, jaką jest Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, na realizację w roku 2020 zadania pn. Promocja i ochrona zdrowia. Zaznaczył, że zasady i tryb przekazywania dotacji oraz sposób jej rozliczenia będzie regulować odrębna umowa.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy (15:20)

Wyniki imienne:

ZA(15): Marek Nowak, Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Beata Socha, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Roland Reguła, Ryszard Froń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XV/91/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego (15:20)

Pan Marian Gorgosch – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej poinformował, iż na sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwalono Uchwałę Nr XIV/83/19 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. Uchwała została opublikowana w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Jednakże Nadzór Wojewody Opolskiego w Opolu wskazał, aby uchwałę zmodyfikować. W niniejszym projekcie uchwały całkowicie usunięto zapis § 2 pkt. 5 „Zajecie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień” oraz zmieniono zapis § 4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Za umieszczenie w pasie drogowym reklam ustala się następującą dzienną stawkę opłat za 1 m2 i każdy następny rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego reklamy – 1,00 zł”.

 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego (15:24)

Wyniki imienne:

ZA(15): Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Krzysztof Walusz, Krzysztof Piechota, Beata Socha, Teodor Wyschka, Marek Nowak, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Pospieschczyk, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń, Roland Reguła

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XV/92/20 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (15:24)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony temat był przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 stycznia 2020 r.

Pan Roland Reguła – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że  komisja uznała się za właściwą do rozpatrzenia w części dotyczącej pkt. 1 petycji i uznała petycję w tym zakresie za bezzasadną. Natomiast w pozostałych punktach petycji tj.  od 2 do 11  komisja uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia i zaproponowała, aby przekazać tę część petycji do Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta RP jako właściwych podmiotów.

Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk zwrócił się z zapytaniem, czego dokładniej dotyczyła niniejsza petycja?

Radny Pan Roland Reguła poinformował, że przedmiot petycji jest opisany w załączniku do projektu uchwały.

Pan Burmistrz dodał, iż niniejsza petycja dotyczyła w pkt. 1 złożonej petycji, składająca petycję wnioskuje o zmianę przepisów prawa miejscowego we wszystkich Gminach, Powiatach i Województwach w Polsce, aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne oraz postuluje, aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach. Podkreślił, że na terenie Gminy Leśnica nie zostały wyznaczone strefy płatnego parkowania, w związku z czym nie są pobierane opłaty za parkowanie, również we wskazanych przez wnoszącą miejscach, jak parkingi przed kościołami, cmentarzami oraz szpitalami.

Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza zaznaczył, że od pkt 2 do 11 Pani Sutor wnioskuje o zmianę przepisów prawa w zakresie, aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach. Dodał, że na terenie Gminy Leśnica nie występuje opisany problem, ponieważ nie jest zlokalizowany żaden szpital.   

Radna Pani Beata Socha zwróciła się z zapytaniem, czy Pani Renata Sutor jest mieszkanką gminy Leśnica.

Radny Pan Roland Reguła poinformował, iż Pani Sutor nie jest mieszkanką gminy Leśnica.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały  w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (15:33)

 

 

Wyniki imienne:

ZA(15): Teresa Kwoczała, Beata Socha, Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Ryszard Golly, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Ryszard Froń, Krzysztof Pospieschczyk, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XV/93/20 w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (15:33)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony temat był przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 stycznia 2020 r.

Pan Andrzej Iwanowski odniósł się do pkt. 1 złożonej petycji, w którym składająca petycję wnioskuje o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca – znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny. Dodał, że podnoszony postulat jest niezasadny, ponieważ na terenie Gminy Leśnica nie ma oznakowanych parkingów gminnych oraz świadczy o tym fakt, że parkowanie na parkingach innych niż oznakowane jako płatne lub poza wyznaczoną strefą parkowania jest z mocy prawa bezpłatne. Parkingi przed Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także przy domach kultury, bibliotekach i świetlicach wiejskich są bezpłatne.

Następnie Zastępca Burmistrza poinformował, że pkt. 2 złożonej petycji dotyczy poparcia w formie uchwały skierowanej do Konfederacji Episkopatu Polski petycji z dnia 27 listopada 2019 r. o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski oraz po zapoznaniu się z załączonym artykułem dotyczącym Proroctwa dla Świata i Polski według Marii, Michaliny i Magdaleny. Zaznaczył, iż punkt ten dotyczy kwestii teologicznych.

Dodał, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji biorąc pod uwagę konstytucyjne zasady zawarte w Preambule oraz w art. 25 ust. 2 i 3 Konstytucji RP, zachowując bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym oraz stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi szanuje ich autonomię i wzajemne niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego, nie udziela poparcia dla wyżej wymienionego punktu petycji.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (15:38)

Wyniki imienne:

ZA(15): Maria Reinert, Ryszard Golly, Beata Socha, Roland Reguła, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Krzysztof Walusz, Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Ryszard Froń, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XV/94/20 w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia form kształcenia i specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Leśnica w roku 2020 (15:38)

Pan Burmistrz poinformował, że środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku stanowią 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Podział ogólnych środków na doskonalenie nauczycieli wypracowany w poprzednich latach w gminie Leśnica jest na poziomie 40 % łącznych środków na doskonalenie z przeznaczeniem na opłaty za studia, natomiast 60 % wynosi na wszystkie krótkie formy doskonalenia.

Proponowana maksymalna wysokość zwracanych opłat za studia wynosi do 50 % opłat i do 80% dla specjalności niezbędnych, preferowanych w danej szkole lub przedszkolu.

Ponadto poinformował, że w przesłanym do radnych projekcie uchwały § 1 ust. 1 wkradł się błąd pisarski w zakresie kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, gdzie winna być kwota 46.797,00 zł. Następnie zwrócił się do radnych o zajęcie stanowiska, czy wyrażają zgodę na wprowadzenie nowego projektu uchwały uwzględniającego właściwą kwotę dofinansowania.

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy wyrazili zgodę na wprowadzenie projektu niniejszej uchwały z uwzględnieniem wskazanej kwoty przez Pana Burmistrza.

Krótka przerwa w celu wprowadzenia nowego projektu uchwały

Rady Pan Ryszard Froń zwrócił się z zapytaniem, czym jest specjalność oligofrenopedagogika?

Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy poinformowała, że specjalność oligofrenopedagogika jest to przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do wykonywania zawodu nauczyciela wspomagającego jako specjalistę pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Radny Pan Tomasz Sitnik dodał, że wszyscy nauczyciele uczący w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leśnicy muszą mieć ukończoną specjalność oligofrenopedagogika.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia form kształcenia i specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Leśnica w roku 2020. (15:47)

Wyniki imienne:

ZA(15): Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Krzysztof Piechota, Maria Reinert, Beata Socha, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Pospieschczyk, Wiktor Barteczko, Teodor Wyschka, Krzysztof Walusz, Tomasz Sitnik, Roland Reguła, Ryszard Froń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XV/95/20 w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

11. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym (15:47)

Pan Burmistrz poinformował, iż w okresie międzysesyjnym były prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące przedsięwzięcia inwestycyjne, a mianowicie:

- zadanie „Przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy”;

- zadanie „Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu”;

- zadanie „Remont Klubu Wiejskiego w Wysokiej”;

- zadanie „Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Raszowej”;

- zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim – III etap”;

- zadanie „Remont budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy”;

- zadanie „Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny”.

Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania prowadzone w okresie międzysesyjnym:

- 8 stycznia br. – odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu;

- 10 stycznia br. – odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami” z siedzibą w Strzelcach Opolskich;

- w dniach od 11 stycznia br. do 13 stycznia br. – grupa przedstawicieli gminy Leśnica wizytowała w gminie partnerskiej Voitsberg (Austria);

- 18 stycznia br. – odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkach Kozielskich;

- 20 stycznia br. – w miejscowości Krasowa odbyło się zebranie sołeckie;

- 23 stycznia br. – w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Sejmowej Mniejszości Narodowych i Etnicznych;

- 23 stycznia br. – w miejscowości Dolna odbyło się zebranie sołeckie;

- 25 stycznia br. – w Opolu odbyła się Samorządowa Loża Radiowa w temacie Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny.

12. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady (15:52)

Pan Ryszard Froń - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęło żadne pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy.

13. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym (15:53)

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu 20 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, którego porządek obejmował tematykę dzisiejszej sesji.

Ponadto w okresie międzysesyjnym odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 23 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił informację  z posiedzenia w dniu 23 stycznia 2020 br., którego tematyka obejmowała następujące tematy:

- informacja na temat stanu gospodarki ściekowej na terenie gminy Leśnica – funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji sanitarnej;

- sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2019 rok.

Następnie Pani Maria Reinert - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że porządek posiedzenia komisji w dniu 23 stycznia br. obejmował analizę opłat z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych za lata 2016-2019 oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wydatki w tym zakresie przewyższają uzyskane efekty w związku z czym proponuje się  odstąpienie od pobierania opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Leśnica.

14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych (15:54)

Radny Pan Marek Nowak poinformował, że budynek przy ul. Kozielskiej 5 w Leśnicy stwarza zagrożenie dla mieszkańców.

Radny Pan Tomasz Sitnik zwrócił się z zapytaniem, jaki jest status budynku obok Urzędu Miejskiego w Leśnicy? Zaznaczył, iż budynek ten również stwarza zagrożenie dla mieszkańców.

Pan Burmistrz poinformował, że w Leśnicy znajdują się przy ul. Kozielskiej i ul. 1 Maja problematyczne budynki stwarzające zagrożenie. Dodał, że właściciel budynku przy ul. Kozielskiej w Leśnicy znajduje się za granicą i nie chce przeprowadzić postępowania spadkowego. Zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie właściwym podmiotem do interwencji jest Nadzór Budowlany w Strzelcach Opolskich.

Radny Pan Ryszard Froń zwrócił się z zapytaniem, jaki jest status prawny kapliczki na ul. Żyrowskiej w Leśnicy, gdyż należałoby przeprowadzić jej konserwację.

Pan Burmistrz odpowiedział, że kapliczka jest umiejscowiona na terenie gminnym. Zaznaczył, że można by zastanowić się nad przeprowadzeniem remontu kapliczki w ramach środków finansowych udzielonych na wsparcie inicjatyw osiedla.

Radny Pan Tomasz Sitnik zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego dla zainteresowanych mieszkańców gminy Leśnica w związku z dostawą gazu do Leśnicy?

Pan Burmistrz poinformował, iż spotkanie odbyłoby się z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Opolu, wykonawcą oraz mieszkańcami.

Radny Pan Marek Nowak zwrócił się z prośbą o interwencję w Związku Międzygminnym „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, aby systematycznie co 14 dni odbierano żółte pojemniki z zabudowy wielorodzinnej. Ponadto zaproponował, aby rozważyć zmianę daty odbioru odpadów wielkogabarytowych na miesiąc maj i wrzesień danego roku. Do tej pory były one odbierane w sezonie zimowym.

Pani Edyta Gola – Dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy poinformowała, że w dniu 31 stycznia 2020 r. o godzinie 1800 w galerii sztuki w Leśnicy odbędzie się wykład pt. „Msza polsko-niemieckiego pojednania w Krzyżowej (12.11.1989). Trzydzieści lat po”. Wykład wygłosi ks. prof. Andrzej Hanich.

15. Zamknięcie sesji (16:01)

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XV Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.

Zakończono sesję (16:01)

 

Protokołowała:                                                                              Przewodniczący obrad:

Jessika Kopa                                                                                       Ryszard Froń

 

PDFProtokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2020 r..pdf

 

Wersja XML