Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.175.2020 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

                                                                                                   Zarządzenie Nr 0050.175.2020

                                                                                                 B U R M I S T R Z A   L E Ś N I C Y

                                                                                                      z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) i art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz.65 z późn.zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu :

 

B u r m i s t r z   L e ś n i c y

z a r z ą d z a ,  c o   n a s t ę p u j e: 

 

§ 1.Z zasobu nieruchomości Gminy przeznacza się do sprzedaży nieruchomość   opisaną w załączniku  do niniejszego Zarządzenia.                                                        

§ 2.Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń           Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul.1 Maja 9 oraz na stronach internetowych Urzędu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

                                                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                                                                    (-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFZarządzenie Nr 0050.175.2020 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę..pdf

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży..pdf

 

 

 

Wersja XML