Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.176.2020 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych.

 

                                                                                                              Zarządzenie Nr 0050.176.2020

B U R M I S T R Z A   L E Ś N I C Y

z dnia  12 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz.65 z późn. zm.)

Z a r z ą d z a m

co następuje

§ 1. 1. Nieruchomość opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy nr 0050.41.2019 z dnia 8 marca 2019 r. zbyć  w drodze V przetargu.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.Warunki  V przetargu zawiera ogłoszenie  stanowiące załączniki nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. V przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy Nr  0050.52.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Przewodniczący Komisji sporządzi protokół z przetargu zgodnie z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ( Dz.U. z 2004 r.  Nr 207 poz. 2108), który będzie podstawą do zawarcia umowy notarialnej z  wygrywającym przetarg na zbycie nieruchomości.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                                                                                                       Burmistrz

                                                                                                                                                             (-) Łukasz Jastrzembski

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 0050.176.2020 

Burmistrza Leśnicy z dnia 12 marca  2020 r.

 

BURMISTRZ    LEŚNICY

ogłasza  V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

w  obrębie   LEŚNICA  

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana przy ul. 1 Maja 7. Opisana w Księdze Wieczystej nr OP1S/00040446/8.  W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem 1MWU- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.  Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.

                            

Nr ewid.nieruch.

Pow. Nieruch. w  m2

Cena wywoławcza nieruchomości brutto zł.

    1701

            300

90 .000,00

 

Wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul. 1 Maja 9 lub na konto Urzędu Miejskiego nr 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 Bank Spółdzielczy w Leśnicy do dnia 15.04.2020 r. do godz. 12.00.

P r z e t a r g  odbędzie  się w dniu 20.04.2020 r. o  godz.15.00 w sali nr 9 Urzędu Miejskiego  w Leśnicy  ul.1 Maja 9. 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie:

- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu,                                                                                                                                                                                  

- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.                                                                                  

Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pierwszy przetarg odbył się w  dniu 03.06.2019 r., drugi przetarg odbył się w dniu 09.09.2019 r., trzeci przetarg odbył się  w dniu 04.10.2019 r., czwarty przetarg odbył się w dniu 27.01.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                            Ponadto: Nabywca zobowiązany jest w terminie 5 lat od dnia nabycia zagospodarować nabytą nieruchomość na cele zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego, a w wypadku niedotrzymania tego  postanowienia zapłaci Gminie karę umowną w wysokości 20.000 złotych.

 

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z przetargu z ważnych  powodów.                      

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i nieruchomościach uzyskać można w Referacie Rolnictwa, Ekologii  i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pok. nr 103 tel. Nr 774639855.                                                                                                                        

 

Wersja XML