Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 25.05.2020, g. 15:03

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji.
  1. 1.1. stwierdzenie quorum,
  2. 1.2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 kwietnia 2020 roku.

  PDFPROTOKÓŁ NR XVII.pdf

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

  PDFProjekt wuchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

  PDFUchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu.pdf

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

  PDFUchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji.pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy.

  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie nadania statutu.pdf

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna.

  PDFUchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.pdf

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

  PDFUchwała w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków.pdf

 11. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica.

  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu.pdf

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

  PDFw spr. ochrony zdrowia mieszkańców.pdf

 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej").

  PDFw zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf

 14. 14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

  PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy z org. poz. w roku 2019.pdf

 15. 15. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 16. 16. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 17. 17. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. 18. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 19. 19. Zamknięcie sesji.
Wersja XML