Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 30.06.2020, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji
  1. 1.1. stwierdzenie quorum
  2. 1.2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 maja 2020 roku.

  PDFPROTOKÓŁ NR XVIII.pdf

 3. 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Leśnica za 2019 rok.
  1. 3.1. debata nad raportem o stanie gminy Leśnica

   PDFRaport o stanie Gminy.pdf

  2. 3.2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnicy wotum zaufania

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnicy wotum zaufania.pdf

 4. 4. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. 4.1. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej

   PDFUchwała nr 110_2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu.pdf

  2. 4.2. sprawozdania finansowego gminy Leśnica za 2019 rok
  3. 4.3. informacji o stanie mienia gminy Leśnica
  4. 4.4. stanowiska Komisji Rewizyjnej

   PDFUchwała nr 183_2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonanina budżetu gminy za 2019 rok.pdf

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.

  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej progozy finansowej.pdf

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Leśnica na rok szkolny 2020/2021.

  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Leśnica na rok szkolny 2020_2021.pdf

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

  PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.pdf

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomościami stanowiących własność Gminy Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpnienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśnica.pdf

 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców w zakresie edukacji ich dzieci oraz utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla potrzebujących).

  PDFProjekt uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców....pdf

 14. 14. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. 15. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 16. 16. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 17. 17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 18. 18. Zamknięcie sesji.
Wersja XML