Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROTOKÓŁ NR XXI/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 września 2020 r.

PROTOKÓŁ NR XXI/20

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 28 września 2020 r.

Obrady rozpoczęto 28-09-2020 o godz. 15:01, a zakończono o godz. 16:02 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków, w tym 6 radnych w zdalnym trybie obradowania:

1. Tomasz Sitnik

2. Marek Nowak

3. Ryszard Froń

4. Roland Reguła

5. Rudolf Gajda

6. Wiktor Barteczko

7. Teodor Wyschka

8. Krzysztof Piechota

9. Ryszard Golly

10. Maria Reinert

11. Teresa Kwoczała

 

Nieobecni członkowie na posiedzeniu:

Krzysztof Walusz, Beata Socha, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz

Nagranie zapisu dźwiękowego i obrad z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica.

Rozpoczęto sesję (15:01)

1. Otwarcie sesji: (15:01)

a. stwierdzenie quorum, (15:01)

Pan Ryszard Froń - przewodniczący obrad stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych, w tym 6 w zdalnym trybie obradowania, co zostało odnotowane w systemie i stanowi quorum, przy którym może obradować oraz podejmować uchwały Rada Miejska.

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. (15:04)

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 28 września 2020 r. i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad.

Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 28 września 2020 r. (15:06)

Wyniki imienne:

ZA (11)

Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Ryszard Golly, Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

Krzysztof Walusz, Beata Socha, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy przyjęli porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 2020 r.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2020 roku (15:06)

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2020 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2020 roku. (15:08)

Wyniki imienne:

ZA (11)

Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Marek Nowak, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

Krzysztof Walusz, Beata Socha, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz

Rada Miejska w Leśnicy przyjęła Protokół Nr XX/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:08)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:11)

Wyniki imienne:

ZA (11)

Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Wiktor Barteczko, Teodor Wyschka, Roland Reguła, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń, Maria Reinert

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

Krzysztof Walusz, Beata Socha, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXI/136/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (15:12)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok. (15:21)

Wyniki imienne:

ZA (11)

Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Maria Reinert, Roland Reguła, Ryszard Golly, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

Krzysztof Walusz, Beata Socha, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXI/137/20 w sprawie zmian budżetu i  w  budżecie gminy na 2020 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dolna (15:21)

Przewodniczący obrad poinformował,  że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 21 września 2020 roku.

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dolna nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Pan Burmistrz poinformował, iż z miejscowości Dolna wpłynął wniosek o nadanie nazwy ulicy. Mieszkańcy zaproponowali nazwę ulicy - „Piękna”. Następnie z miejscowość Raszowa, również wpłynął wniosek o nadanie nazwy ulicy, ulica „Piękna”. Jako, że miejscowość Raszowa i Dolna mają inne kody pocztowe, taka sama nazwa ulicy nie powinna stwarzać problemów w pracy Poczty Polskiej, czy też kurierów.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dolna i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dolna. (15:27)

Wyniki imienne:

ZA (11)

Roland Reguła, Rudolf Gajda, Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota, Marek Nowak, Tomasz Sitnik, Teresa Kwoczała, Ryszard Froń, Maria Reinert, Ryszard Golly

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

Krzysztof Walusz, Beata Socha, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXI/138/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Dolna.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Raszowa (15:27)

Przewodniczący obrad poinformował,  że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 21 września 2020 roku.

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Raszowa nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Raszowa i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Raszowa. (15:29)

Wyniki imienne:

ZA (11)

Roland Reguła, Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Ryszard Golly, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

Krzysztof Walusz, Beata Socha, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXI/139/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Raszowa.

7. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku (15:30)

Przewodniczący obrad poinformował, iż Burmistrz Leśnicy zarządzeniem Nr 0050.240.2020 z  dnia 3 września 2020 r. przedstawił Radzie Miejskiej w Leśnicy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku.

Powyższa informacja została przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w dniu 3 września 2020 roku. Informację przekazano również wszystkim radnym Rady Miejskiej.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 328/2020 z dnia 9 września 2020 r. wydała pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze. Uchwała RIO w załączeniu niniejszego protokołu.

8. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym (15:33)

Pan Burmistrz poinformował, iż w okresie międzysesyjnym były prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące przedsięwzięcia, a mianowicie:

-zakończono zadanie „Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 105895 O ul. Lompy w Lichyni”,

-wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej i betonowej wraz z przebudową na drodze przy przedszkolu w Lichyni,

-w trakcie realizacji jest zadanie dot. „Remontu drogi gminnej nr 105811 O w Leśnicy”,

-w trakcie realizacji jest zadanie dot.  „Remontu drogi gminnej nr 105884 O w Porębie, działka nr 281”,

-podpisano umowę z firmą Gabart z Izbicka na wykonanie centralnej części terenu publicznego obok remizy straży pożarnej w miejscowości Zalesie Śląskie,

-trwają przeglądy urządzeń na terenie Kompleksu Rekreacyjnego – Kąpieliska w Leśnicy,

-Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich wydało decyzję w sprawie przebudowy Klubu Wiejskiego w Kadłubcu,

-trwają prace rozbiórkowe budynku mieszkalnego w miejscowości Raszowa, na działce przeznaczonej pod budowę hali sportowej.

Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania prowadzone w okresie międzysesyjnym:

-2 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego „Jedź z nami” z  siedzibą w Strzelcach Opolskich,

-2 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z  siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,

-7 września br. odbyło się zebranie sołeckie w miejscowości Zalesie Śląskie,

-8 września br. odbyło się zebranie sołeckie w miejscowości Raszowa,

-10 września br. odbyła się konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w zakresie środków finansowych z Unii Europejskiej na kolejne lata,

-10 września odbyła się debata oświatowa w sprawie rozwoju oświaty na terenie gminy Leśnica,

-11 września br. odbyło się zebranie osiedlowe w Leśnicy,

-13 września br. odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Tauron w sprawie rozbudowy sieci energetycznej w kierunku strefy inwestycyjnej w miejscowości Krasowa,

-15 września br. odbyło spotkanie z Prezesem Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Zgorzelcu,

-16 września br. odbyło się zebranie sołeckie w miejscowości Kadłubiec,

-17 września br. w Strzelcach Opolskich odbyło się spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji z siedzibą,

-17 września br. na terenie strefy inwestycyjnej w miejscowości Krasowa odbyło się spotkanie z potencjalnym inwestorem,

-18 września br. odbyło się zebranie sołeckie w miejscowości Lichynia,

-21 września br. odbyło się zebranie sołeckie w miejscowości Łąki Kozielskie,

-23 września br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Euroregionu Pradziad,

-25 września br. odbyło się spotkanie Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego,

-28 września br. wideokonferencja z potencjalnym inwestorem zainteresowanym terenami znajdującymi się na strefie inwestycyjnej w miejscowości Krasowa.

9. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady (15:41)

Przewodniczący obrad poinformował, iż w okresie międzysesyjnym do Przewodniczącego Rady Miejskiej nie wpłynęło żadne pismo.

10.Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym (15:41)

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym:

Dodał, iż tematyka posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska częściowo została poruszona na dzisiejszej sesji.

Następnie Radny Pan Teodor Wyschka – Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, iż tematyka posiedzenia dotyczyła utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Przewodniczący obrad – Pan Ryszard Froń poinformował, iż tematyka posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska dotyczyła analizy budżetu Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy, w tym kosztów eksploatacji Kąpieliska Miejskiego w Leśnicy.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych (15:46)

Radny Pan Krzysztof Piechota zwrócił uwagę, iż po ulewnych deszczach, na drodze powiatowej pomiędzy Zalesiem Śląskim a Lichynią, na jezdni pojawia się błoto, które spływa z prywatnych pól i stanowi zagrożenie dla przejeżdżających samochodów.

Pan Burmistrz poinformował, iż w takich sytuacjach Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy oraz służby ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich starają się w jak najkrótszym czasie posprzątać jezdnię tak, aby było bezpiecznie.

Radny Pan Wiktor Barteczko zwrócił uwagę, iż w Klubie Wiejskim w Dolnej jest  kilka usterek, które wymagają naprawy. Dodał, że przy drodze powiatowej zostały zamontowane kratki ściekowe, które odprowadzają wodę rurą ø 100 mm, która nie jest wystarczająca, aby odprowadzać duże ilości wód opadowych.

Pan Burmistrz poinformował, iż drobne usterki w Klubie Wiejskim zostaną sprawdzone i w konsekwencji naprawione. Temat dotyczący odwodnienia drogi powiatowej zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Radny Pan Tomasz Sitnik zgłosił, iż na Rynku w Leśnicy ponad powierzchnię płyt granitowych wystają metalowe elementy, o które łatwo jest się potknąć, więc stwarzają zagrożenie.

Pan Burmistrz poinformował, iż metalowe elementy na płycie Rynku były w tym roku wymieniane, ale temat zostanie jeszcze raz rozeznany.

Radny Pan Roland Reguła poinformował, iż przy drodze powiatowej między Leśnicą a Zdzieszowicami rosną drzewa z mocno rozbudowanymi konarami. Podczas wiatrów na jezdnię spadają łamiące się gałęzie, które stwarzają zagrożenie dla przejeżdżających samochodów.

Pan Burmistrz poinformował, iż Starostwo Powiatowe wystąpiło już z wnioskiem na wycinkę najbardziej suchych drzew.

Radna Pani Teresa Kwoczała podziękowała za szybką interwencję odnośnie lampy na ulicy 1 Maja w Łąkach Kozielskich oraz poprosiła, aby drzewa przy drodze między Raszową a Łąkami Kozielskimi dodać do listy tych do wycięcia, ponieważ są suche i przy większym wietrze mogą stanowić problem.

Rady Pan Rudolf Gajda zwrócił uwagę, iż po ulewnych deszczach, drzewa leżące przy drodze powiatowej w Porębie nie zostały jeszcze posprzątane oraz  należałoby przeprowadzić przegląd drzew tak, aby wytypować te, które nadają się do usunięcia.

Pan Burmistrz poinformował, iż temat drzew w Porębie jest przekazany do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Radny Pan Krzysztof Piechota poinformował, iż na drodze powiatowej w Zalesiu Śląskim (ulica Powstańców Śląskich) kratki ściekowe nie odprowadzają wód opadowych, ponieważ usytuowane są w złym miejscu, co przy większych opadach deszczu stanowi problem dla mieszkańców.

Pan Burmistrz poinformował, iż temat zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Radny Pan Teodor Wyschka zaproponował, aby w tym temacie również spotkać się z mieszkańcami ulicy Powstańców Śląskich tak, aby przedstawili ewentualne rozwiązania dotyczące rozmieszczenia kratek ściekowych.

Radny Pan Wiktor Barteczko zgłosił, iż droga powiatowa w miejscowości Dolna w stronę miejscowości Olszowa wymaga remontu.

12. Zamknięcie sesji (16:01)

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXI Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.

 

Zakończono sesję (16:02)

 

 

Protokołowała:                                                                                  Przewodniczący Obrad:

Nikola Wieczorek                                                                                    Ryszard Froń

 

PDFProtokół NR XXI z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 września 2020 roku.pdf

Wersja XML