Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 29.12.2020, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. a. stwierdzenie quorum,
  2. b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2020 roku.

  PDFProjekt protokołu nr XXIII z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2020 roku.pdf

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok:
  1. a. odczytanie projektu uchwały budżetowej;

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.pdf

  2. b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej;
  3. c. odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji;
  4. d. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków komisji;
  5. e. dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu;
  6. f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica.pdf

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2021.

  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2021.pdf

 11. 11. Przedstawienie raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Leśnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” za lata 2018-2019.

  PDFRaport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Leśnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” za lata 2018-2019.pdf

 12. 12. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych na rok 2021.
 13. 13. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 14. 14. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 15. 15. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 16. 16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 17. 17. Zamknięcie sesji.
Wersja XML