Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie: "Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy"

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 2021-07-05 Nr 2021/BZP00103839/01


Roboty budowlane
Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 461 52 81

1.5.8.) Numer faksu: 77 461 53 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/.

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f96d4c87-bee5-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103839/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-05 11:22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002353/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00067832/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.II.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy oraz przy ul. Ludowej 11.

Zakres prac dot. przebudowy budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 oraz
przy ul. Ludowej 11 w Leśnicy obejmuje w szczególności:

1) wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej budynków przy ul. Kościelnej 1 oraz ul. Ludowej 11;
2) wymianę całości pokrycia dachów z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną, wraz z wymianą obróbek blacharskich;
3) wymianę kominów ponad dachem oraz ścian szczytowych ogniomuru;
4) budowę nowych pionów wentylacyjnych;
5) docieplenie wełną mineralną stropu nad I piętrem wraz z wykonaniem podestu komunikacyjnego z płyt cementowo-wiórowych;
6) wykonanie sufitu z dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych ogniowych, jako zabezpieczenie p.poż stropu I piętra;
7) remont elewacji frontowej obejmujący odtworzenie tynków zewnętrznych, boniowania przyziemia oraz cokołu, wraz z malowaniem elewacji;
8) docieplenie wełną mineralną ścian zewnętrznych od strony zaplecza, wraz z wykonaniem nowych tynków cienkowarstwowych;
9) rozbiórka istniejących wewnętrznych schodów drewnianych prowadzących na I piętro oraz wykonanie nowych schodów żelbetowych w każdym budynku;
10) uzupełnienie tynków wraz z malowaniem wszystkich pomieszczeń wewnętrznych;
11) demontaż istniejących pieców węglowych łącznie z instalacją c.o. oraz zamontowanie grzejników elektrycznych;
12) wykonanie nowej instalacji gniazd wtyczkowych 1-faz., instalacji oświetleniowej, informatycznej, TV-SAT i domofonowej oraz zamontowanie szafek złączowych, tablic rozdzielczych i mieszkaniowych.

Wyżej określony zakres robót w punktach: 3,4,5,6,8,9 i 10 Wykonawca musi wykonać samodzielnie.

Wykonanie obu zadań obejmuje dodatkowo:
1) zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami, wraz z wszystkimi obowiązkami wynikającymi z prawa budowlanego;
2) przeprowadzenie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika;
3) złożenie w TAURON Dystrybucja S.A. gotowości instalacji elektrycznej do przyłączenia, wraz z wymaganymi załącznikami;
4) kompleksową obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
5) wykonanie dokumentacji budowlanej powykonawczej;
6) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
7) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
8) organizację i oznakowanie budowy;
9) zapewnienie bezpiecznego dostępu do lokali znajdujących się na parterze, przez cały okres prowadzenia robót budowlanych;
10) remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w drogach i chodnikach.
11) zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane;
12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót;
13) zabezpieczenie mebli i wyposażenia mieszkań pozostawionych przez lokatorów I piętra, na czas prowadzonych robót.

Mieszkańcy I piętra zostaną wyprowadzeni z mieszkań na czas prowadzonych robót, w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo – terminowo - finansowym. Zamawiający zapewni lokatorom I piętra lokale zastępcze. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie minia pozostawionego przez mieszkańców typu meble, wykładziny, posadzki, i powinien posiadać ubezpieczenie w tym zakresie.

W lokalach użytkowych nr 1 i 2 ( zlokalizowanych w budynku ul. Kościelna 1 – parter) prowadzona jest działalność gospodarcza. Właścicielem lokalu użytkowego nr 1 jest prywatny przedsiębiorca. Właścicielem pozostałych lokali jest Gmina Leśnica.
Prace budowlane prowadzone będą na obiekcie zamieszkałym przez mieszkańców lokali na parterze oraz przy czynnych lokalach użytkowych.

2. Realizację prac budowlanych zaplanowano na lata 2021 – 2022.

W roku 2021 wykonawca wykona w budynkach przy ul. Kościelnej 1 i 3 oraz ul. Ludowej 11 remont dachu oraz elewacji, obejmujący w szczególności następujący zakres prac:
1) wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej budynków przy ul. Kościelnej 1 oraz ul. Ludowej 11;
2) wymianę całości pokrycia dachów z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną, wraz z wymianą obróbek blacharskich;
3) wymianę kominów ponad dachem oraz ścian szczytowych ogniomuru;
4) remont elewacji frontowej obejmujący odtworzenie tynków zewnętrznych, boniowania przyziemia oraz cokołu, wraz z malowaniem elewacji;
5) docieplenie wełną mineralną ścian zewnętrznych od strony zaplecza, wraz z wykonaniem nowych tynków cienkowarstwowych.
Zakres prac przewidziany do wykonania w 2021 r. wykonawca wykona w terminie 130 dni od dnia podpisania umowy.
Płatności za roboty zrealizowane w 2021 r. będą regulowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-termonowo-finansowym, przedstawionym przez wykonawcę.

W roku 2022 wykonawca wykona na budynkach przy ul. Kościelnej 1 i 3 oraz ul. Ludowej 11 roboty budowlane wewnątrz budynku, obejmujące w szczególności następujący zakres prac:
1) budowę nowych pionów wentylacyjnych;
2) docieplenie wełną mineralną stropu nad I piętrem wraz z wykonaniem podestu komunikacyjnego z płyt cementowo-wiórowych;
3) wykonanie sufitu z dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowch ogniowych, jako zabezpieczenie p.poż stropu I piętra;
4) rozbiórka istniejących wewnętrznych schodów drewnianych prowadzących na I piętro oraz wykonanie nowych schodów żelbetowych w każdym budynku;
5) uzupełnienie tynków wraz z malowaniem wszystkich pomieszczeń wewnętrznych;
6) demontaż istniejących pieców węglowych łącznie z instalacją c.o. oraz zamontowanie grzejników elektrycznych;
7) wykonanie nowej instalacji gniazd wtyczkowych 1-faz., instalacji oświetleniowej, informatycznej, TV-SAT i domofonowej oraz zamontowanie szafek złączowych, tablic rozdzielczych i mieszkaniowych.
Zakres prac przewidzianych do wykonania w 2022 r. będzie realizowany zgodnie z załączonym przez inwestora harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, z podziałem na następujące etapy robót:
1) Etap 1 – budynek przy ul. Kościelnej 1 obejmujący mieszkania: M1/1, M1/2, M1/3 oraz lokale użytkowe nr 1 i 2 – termin realizacji: 01.03.2022 – 29.04.2022;
2) Etap 2 – budynek przy ul. Ludowej 11 obejmujący mieszkania: M1/7, M1/9, M1/10 – termin realizacji – 01.04.2022 – 31.05.2022;
3) Etap 3 – budynek przy ul. Kościelnej 3 obejmujący mieszkania: M3/1, M3/2, M3/3, M3/4, M3/5, M3/7 – termin realizacji: 02.05.2022 – 30.06.2022.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261910-6 - Naprawa dachów

45262690-4 - Remont starych budynków

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45321000-3 - Izolacja cieplna

45442121-1 - Malowanie budowli

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1025532,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1164193,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1025532,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Inżynierska "ALOG"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7491006813

7.3.3) Ulica: Kosmonautów 2

7.3.4) Miejscowość: Kędzierzyn - Koźle

7.3.5) Kod pocztowy: 47-220

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1025532,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-06-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy


Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania z dnia 05.07.2021r..pdf

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania z dnia 05.07.2021r..pdf
 

 

 

Wersja XML