Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z a r z ą d z e n i e Nr 0050.392.2021 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy

Z a r z ą d z e n i e   Nr 0050.392.2021

B U R M I S T R Z A     L E Ś N I C Y

z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

na rzecz Gminy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz Rozdziałem 1 Uchwały  Nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu

 

Burmistrz Leśnicy zarządza,

co następuje:

 

§1. Dokonać nabycia działki nr 650/7 km 4  o pow. 0,2135 ha w obrębie Łąki Kozielskie stanowiącej własność  Skarbu Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,  celem realizacji zadań własnych Gminy.

§2. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi Gmina Leśnica.

§3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFZ a r z ą d z e n i e Nr 0050.392.2021 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.pdf

PDFZ a r z ą d z e n i e Nr 0050.392.2021 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy- Skan.pdf

Wersja XML