Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.394.2021 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie  Nr 0050.394.2021

BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 26 lipca  2021r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

    Na podstawie art. 53 ust. 2  oraz art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  zadanie:

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica”

powołuję komisję przetargową w składzie:

 1. Agnieszka Nowak- przewodnicząca
 2. Małgorzata Urbańczyk-członek,
 3. Andrzej Iwanowski-członek,
 4. Danuta John-sekretarz.

    § 2.1  Dla prawomocności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagana jest obecność  

            na posiedzeniu co najmniej trzech członków komisji, w tym przewodniczącego i sekretarza.

        2. Komisja działa w trybie i na zasadach określonych w załączniku  do niniejszego zarządzenia.

 

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

              Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

                

                                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.394.2021

 

Tryb i zasady działania Komisji przetargowej

  1.Komisja działa w oparciu o zarządzenie Nr 0050.394.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia  26 lipca  2021 r.

 1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
 2. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.) zwanej dalej „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej postawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Członkowie komisji wykonują czynności w sposób bezstronny, rzetelny i obiektywny, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz swoją wiedzą i doświadczeniem.
 4. Członkowie komisji zobowiązani są do zachowania poufności,ochrony tajemnicy chronionej na podstawie odrębnych przepisów oraz do przestrzegania szczegółowych wymagań i zasad dotyczących ochrony informacji niejawnych określonych w odrębnych przepisach.
 5. Pracą komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
 6. Członkowie komisji po zapoznaniu się z treścią oświadczeń lub dokumentów złożonych przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa pisemne oświadczenie o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy, wg druku ZP-1.

2. Do zadań komisji należy:

 1. Przygotowanie wniosku co do trybu udzielenia zamówienia publicznego i przedłożenie go do zatwierdzenia kierownikowi zamawiającego.
 2. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu.
 3. Sporządzenie i przedłożenie do zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia.
 4. Przygotowanie propozycji odpowiedzi na ewentualne zapytania otrzymane od wykonawców.
 5. Otwarcie ofert i zamieszczenie na stronie prowadzonego postępowania informacji z otwarcia ofert oraz przekazanie Prezesowi Urzędu informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania.
 6. Sporządzenie odpowiedniego protokołu .
 7. Sprawdzenie kompletności ofert.
 8. Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają warunki udziału w postępowaniu.
 9. Żądanie od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 10. Poprawienie omyłek pisarskich, rachunkowych i innych niezgodności w złożonych ofertach zgodnie z art. 223 ustawy.
 11. Wnioskuje do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawców w przypadkach przewidzianych ustawą.
 12. Wnioskuje do kierownika zamawiającego o odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych ustawą.
 13. Dokonanie oceny ofert i przedstawienie kierownikowi zamawiającemu lub osobie upoważnionej, propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wnioskuje o unieważnienie postępowania.
 14. Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji z wykorzystaniem druków ZP wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434).
 15. Przygotowanie rozstrzygnięcia ewentualnych protestów, wniesionych w związku
  z czynnościami podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu i przedstawienie Kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia.
 16. Komisja kończy działanie z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi podstawę do zatwierdzenia protokołu postępowania przez kierownika zamawiającego.

 

PDFZarządzenie Nr 0050.394.2021 Burmistrza Lesnicy z dnia 26.07.2021r..pdf
PDFZarządzenie Nr 0050.394.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 26.07.2021r..pdf
 

Wersja XML