Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyniku postępowania: „ Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu” etap 2

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 16.08.2021 Nr 2021/BZP 00149778/01

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„ Remont drogi gminnej nr 105865 O, ul. Wiejska II w Kadłubcu” etap 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774615281

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ Remont drogi gminnej nr 105865 O, ul. Wiejska II w Kadłubcu” etap 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b700e082-d8aa-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00149778/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-16 12:11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002353/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remont drogi gminnej nr 105865 O, ul. Wiejska II w Kadłubcu- etap II"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00098200/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem całego zadania jest remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu - etap 2.
2. Zadanie ma zostać wykonane zgodnie z:
1) zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 06.03.2019 roku,
2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a załączone przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy,
3) projektem wykonawczym.
3. Zadanie obejmuje następujący zakres robót:
1) wykonanie stabilizacji podłoża cementem- grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm, uwzględnić doziarnianie pospółką gr. warstwy 10 cm,
2) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego (szarogłaz) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, - gr. 10 cm,
3) skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsją kationową szybkorozpadową 0,6-1,0 kg/m2,
4) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o gr. 6 cm,
4. Parametry inwestycji: odcinek przeznaczony do remontu od km 0+000,00 do km 0+802,00 (zgodnie z załączonym rysunkiem pomocniczym)
4.1 Parametry jezdni od km 0+144,04 do 0+802,00
Przyjęto istniejącą szerokość jezdni – 3,0 m,
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i mijanek:
- warstwa ścieralna: warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych AC 11S o gr. 6 cm,
- górna warstwa podbudowy: 10 cm –kruszywo łamane bazaltowe (szarogłaz)
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm,
- dolna warstwa podbudowy gr. 25 cm stabilizacja cementem w ilości
25 kg/m2 z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji nawierzchni
4.2 Pobocze:
Na całej długości ciągu należy wykonać pobocze utwardzone kruszywem
bazaltowym lub szarogłazowym 0/31,5 mm na szerokości 0,40 m, o
gr. warstwy 15 cm.
4.3 Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+144,04 drogi z uwagi na istniejący stan nawierzchni bitumicznej remont nawierzchni należy wykonać poprzez ułożenie warstwy ścieralnej grubości 6 cm z betonu asfaltowego AC 11S. ; przewidziano także wykonanie remontu cząstkowego kruszywem kamiennym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 289574,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 459375,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 289574,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751839378

7.3.3) Ulica: Klonowa 11

7.3.4) Miejscowość: Lubliniec

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 289574,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Z up. Burmistrza

Andrzej Iwanowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania z dnia 16.08.2021.pdf
PDFOgłoszenie o wyniku postepowania z dnia 16.08.2021r..pdf
 

 

Wersja XML