Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XXXI/203/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok

Uchwała Nr XXXI/203/21
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy Leśnica na rok 2021 o kwotę 317.922,46 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy Leśnica na rok 2021 o kwotę 451.577,54 zł, w tym:

1. dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 48.028,40 zł

2. dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 403.549,14 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Leśnica na rok 2021 o kwotę 769.500,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 104.550,00 zł

2. wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 874.050,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Zwiększa się plan kosztów o  kwotę 45.800,00 zł i zmniejsza się plan kosztów o kwotę 45.800,00 zł zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy) z tego:

1. wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 45.800,00 zł, z tego:

1) dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody - 28.000,00 zł, § 4260 Zakup energii - 18.000,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł

2) dział 600 Transport i łączność - 16.300,00 zł, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 16.300,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.000,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 300,00 zł

3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.500,00 zł, rozdział 90095 Pozostała działalność - 1.500,00 zł, § 4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.500,00 zł

2. wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 17.800,00 zł, z tego:

1) dział 600 Transport i łączność - 1.500,00 zł, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 1.500,00 zł, § 4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.500,00 zł

2) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 16.300,00 zł, rozdział 90095 Pozostała działalność - 16.300,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.000,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 300,00 zł

3. wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł, z tego:

1) dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody - 18.000,00 zł, § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - 18.000,00 zł (zakup pompy głębinowej do studni na ujęciu wody w Porębie - 18.000,00 zł)

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 10.000,00 zł, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 10.000,00 zł, § 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - 10.000,00 zł (wykonanie instalacji elektrycznych wraz z montażem pieców akumulacyjnych w lokalach mieszkalnych budynków komunalnych - 10.000,00 zł)

§ 5. Zmienia się nazwę zadania budżetowego Przebudowa drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Dolnej (dział 600, rozdział 60016, § 6050, zadanie nr 12) na Przebudowa drogi gminnej nr 105873 O ul. Wiejska I w Dolnej.

§ 6. Zmienia się nazwę zadania budżetowego Budowa hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej (dział 801, rozdział 80101, § 6050, zadanie nr 5) na Budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej.

§ 7. W uchwale nr XXIV/155/20 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4. w załączniku nr 3a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

5. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

6. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

8. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

9. w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

10. w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1.

Plan dochodów ogółem

36.484.196,13 zł

 

 

- dochody bieżące

35.470.803,99 zł

 

 

- dochody majątkowe

1.013.392,14 zł

 

2.

Plan wydatków ogółem

44.199.676,95 zł

 

 

- wydatki bieżące

34.896.694,23 zł

 

 

- wydatki majątkowe

9.302.982,72 zł

 

3.

Plan przychodów ogółem

8.617.124,19 zł

 

4.

Plan rozchodów ogółem

901.643,37 zł

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR XXXI/203/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok.pdf

Wersja XML