Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XXXII/207/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XXXII/207/21
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Leśnica udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Strzeleckiemu w wysokości 78.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) na dofinansowanie zadania  inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Lichynia , ul. Daszyńskiego.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Leśnica na rok 2021 (dział 600 Transport i łączność - rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Leśnica, a Powiatem Strzeleckim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR XXXII/207/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf

Wersja XML