Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego w zakresie PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

Leśnica, 23 lutego 2022 r.

 

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022

zadania publicznego w zakresie PROMOCJi I OCHRONy ZDROWIA

związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica  przez organizacje pozarządowe

oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.473.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 stycznia 2022 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 15 lutego 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęła 1 oferta na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.486.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 lutego 2022 r., dokonała formalno-prawnej i merytorycznej oceny oferty  zaproponowała Burmistrzowi Leśnicy jej dofinansowanie, co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Stowarzyszenie „Sprawiedliwość, Pokój

i Integralność Stworzenia”

 

„Poradnia psychologiczno-rodzinna – Góra św. Anny”

4.000,00 zł

słownie: cztery tysiące złotych 00/100

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                                                                                       (-) Łukasz Jastrzembski

  

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego w zakresie PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA.pdf

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego w zakresie PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA - Skan.pdf

Wersja XML